Høringssvar

Landdistrikternes Fællesråd er høringsberettiget i sager, der har betydning for landdistrikterne. Som interesseorganisation har vi en stærk interesse i at bidrage til lovforslag med input, der kan medvirke til, at lovene, der spiller ind på vores område, formuleres mest hensigtsmæssigt. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at bidrage med viden i forbindelse med høringer, så vi kan sætte fokus på jeres interesse i vores høringssvar.

2020

Vejdirektoratet har den 20. maj 2020 sendt bekendtgørelse om pulje til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det særdeles positivt, at der med aftalen om udmøntning af midler i puljen til grøn transport allokeres midler til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler. Fællesrådet mener videre, at det er hensigtsmæssigt, at 1/3 af midlerne fra den samlede pulje skal dække tilskud til projekter langs vejnettet udenfor byzonerne. Fællesrådet vurderer dog, at incitamentet hos ladestanderoperatører for at igangsætte projekter langs vejnettet udenfor byzonerne ikke er stort nok, fordi overskuddet estimeres til at være mindre end i fx byerne og ved motorvejsnettet.

Læs høringssvaret her

Transport – og Boligministeriet har den 22. maj 2020 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020) i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det særdeles positivt, at regeringen med det foreliggende lovforslag tager initiativ til at nedbringe ventelisten til støttede renoveringer. Fællesrådet foreslår imidlertid, at der  lægges vægt på geografi i vurderingen af ansøgninger,

Læs høringssvaret her

Social- og Indenrigsministeriet har den 18. maj 2020 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og forskellige andre love (Reform af udligningssystemet) i høring.

Landdistrikternes Fællesråd er først og fremmest positive over for de mange gode tiltag, som den nye udligningsaftale indeholder. Fællesrådet er imidlertid bekymret for ændring i befolkningstallet fra en opgørelse på betalingskommune til bopælskommune. 

Læs høringssvaret her

Energistyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråds eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2020. 

Landdistrikternes Fællesråd er positive over for, at der indføres en geografisk afgrænsning, så bredbåndspuljen ikke støtter tætbefolkede områder i byerne. Fællesrådet er imidlertid bekymret for en række andre forslag til ændringer, bl.a. tilslutningsprocenten og adgang til mobilt bredbånd.

Læs høringssvaret her

Landbrugsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om evt. bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det særdeles positivt, at der igangsættes en tilskudsordning til at reducere ammoniakudledning. Fællesrådet finder det ligeledes positivt, at der i tilskudsordningen arbejdes med standardeffekter, således ansøgere ikke selv skal angive miljøeffekt ved selvrapportering.

Læs høringssvaret her

2019

Erhvervsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om eventuelle bemærkninger til udkastet til en ny bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder.

Landdistrikternes Fællesråd er positiv over for ændringen, som skal bidrage til at styrke den grønne omstilling i hele landet. Samtidig mener fællesrådet, at der bør være en tæt dialog mellem Erhvervsstyrelse og de lokale aktionsgrupper

Læs høringgssvaret her

Transport – og Boligministeriet har bedt om Landdistrikternes Fællesråds eventuelle kommentarer til udkast til lovforslag om ændring af lov om fornyelse og udvikling af byer i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det særdeles positivt, at regeringen med det foreliggende lovforslag tager initiativ til, at kommuner får bedre mulighed for at gennemføre forebyggende indsatser over for udlejning af dårlige og kondemnable boliger.

Læs høringssvaret her

Kystdirektoratet har bedt Landdistrikternes Fællesråd om evt. bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om planlægning i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det positivt, at regeringen med det foreliggende lovforslag tager initiativ til, at der skabes bedre rammer for gennemførelse af kommunale fællesprojekter, som i høj grad understøtter arbejdet med f.eks. at komme fremtidige oversvømmelse og kysterosion i forkøbet.

Læs høringssvaret her

Miljø – og Fødevareministeriet har bedt om Landdistrikternes Fællesråds evt. bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling og udkast til vejledning om samtykke til multifunktionel jordfordeling i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det positivt, at der med aftalen om en hjælpepakke til landbruget blev afsat nationale midler til multifunktionel
jordfordeling. Aftalen muliggør multifunktionelle projekter, som sammentænker landbrugsproduktion med flere andre tiltag i det åbne land. Landdistrikternes Fællesråd ser dog gerne, at kriteriet om landdistriktsudvikling tillægges en højere prioritet og i stedet fremgår under nationale interesser med høj prioritet på lige fod med fx økologisk landbrug og skovrejsning.

Læs høringssvaret her

Undervisningsministeriet har bedt Landdistrikternes Fællesråd om eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af institutionsloven.

Landdistrikternes Fællesråd er positive over for forslaget. Det er helt afgørende, at der er et bredt og bæredygtigt udbud af ungdomsuddannelser i hele landet. Landdistrikternes Fællesråd ser dog gerne, at regeringen generelt reviderer taxameter- og tilskudssystemet, således det i højere grad understøtter de mindste ungdomsuddannelser i landdistrikterne ved at øge grund- og udkantstilskuddet.

Læs mere her

2018

Erhvervsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Landdistrikternes Fællesråd mener, at sammensætningen af overvågningsudvalget bør afspejle en bred repræsentation af de forskellige interesser i hele Danmark og sikre indflydelse fra berørte parter og relevante organisationer og foreslår at fællesrådet tildeles en plads i overvågningsudvalget.

Læs høringgssvaret her

Erhvervsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Landdistrikternes Fællesråd er bekymret for den centralisering som oprettelsen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse medfører, og forslaget giver derfor anledning til bemærkninger.

Læs høringssvaret her

Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Landdistrikternes Fællesråd og HORESTA om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

Det er positivt, at der er vedtaget lempelser i naturbeskyttelsesloven, med henblik på at øge muligheden for skiltning for lokale virksomheder i mindre byer på indtil videre op til 3000 indbyggere. Landdistrikternes Fællesråd og HORESTA appellerer fortsat til, at grænsen på 3000 indbyggere hæves ved en snarlig lejlighed, idet flere byer i land- og yderområder vil have stor gavn af bedre muligheder for skiltning.

Læs høringssvaret her

2017

Undervisningsministeriet har sendt udkast til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft) i høring den 11. oktober 2017. Landdistrikternes Fællesråd har bemærkninger til en række forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Læs høringssvaret her

Energistyrelsen har sendt evalueringen af den statslige bredbåndspulje i offentlig høring den 2. oktober 2017. Evalueringen udmønter en del af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark og indbefatter to overordnede spørgsmål, der vedrører puljens udmøntning, hvoraf Landdistrikternes Fællesråd har bemærkninger til en række forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Læs høringssvaret her

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til vejledning om detailhandelsplanlægning i høring den 14. juni 2017. Vejledningen udmønter en del af loven om modernisering af planloven og indbefatter tre forhold på detailhandelsområdet, hvoraf Landdistrikternes Fællesråd har bemærkninger til et af forholdene, som vurderes at have væsentlige negative virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Læs høringssvaret her

Input fra medlemmer og interne høringer

Landdistrikternes Fællesråd modtager gerne input fra medlemmerne til aktuelle høringer, som vedrører landdistriktsområdet, ligesom fællesrådet løbende sender høringssvar i intern høring hos relevante medlemmer og samarbejdspartnere med henblik på at indhente bidrag og oplysninger.

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte os i forhold til aktuelle politiske sager.