Høringssvar

Landdistrikternes Fællesråd er høringsberettiget i sager, der har betydning for landdistrikterne. Som interesseorganisation har vi en stærk interesse i at bidrage til lovforslag med input, der kan medvirke til, at lovene, der spiller ind på vores område, formuleres mest hensigtsmæssigt. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at bidrage med viden i forbindelse med høringer, så vi kan sætte fokus på jeres interesse i vores høringssvar.

2024

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har den 12. april 2024 sendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2024 i høring. Bekendtgørelsen har til formål at fastlægge rammerne for tildeling og udbetaling af tilskud fra den statslige Bredbåndspulje til projekter om etablering af net til højhastighedsbredbåndsnet.

Den digitale tilgængelighed er med til at gøre det attraktivt at bo, leve og arbejde i hele landet. Derfor er Landdistrikternes Fællesråd også glade for muligheden for at komme med bemærkninger til rammerne for Bredbåndspuljen 2024, så der sikres adgang til hurtigt og stabilt bredbånd i hele landet.

Læs hele høringssvaret her.

Energistyrelsen har den 11. marts 2024 sendt udkast til bekendtgørelse om VE-bonusordning, bekendtgørelse om grøn pulje, bekendtgørelse om værditabs-ordningen, salgsoptionsordningen og taksationsmyndigheden samt bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse i høring. Ændringerne til bekendtgørelserne sker som led i implementering af Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023.

I stedet for mindre justeringer af eksisterende ordninger, havde Landdistrikternes Fællesråd gerne set en langt mere ambitiøs tilgang for at sikre lokal opbakning til udvidelser af VE på land.

Læs hele høringssvaret her.

 

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 5. februar 2024 sendt udkast til forslag til lov om statsligt udpegede energiparker i høring.

Landdistrikternes Fællesråd accepterer behovet for at sætte tempoet op på den grønne omstilling og er som udgangspunkt positivt indstillet overfor, at der kan udpeges energiparker, som kan gives fordelagtige vilkår og lettere adgang til dispensation på en række områder.

Det er dog vigtigt for os at understrege, at enhver udbygning af VE på land bør ske i overensstemmelse med naboer og lokalsamfund og bidrage til den lokale udvikling.

Læs hele høringssvaret her.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har d. 5. februar 2024 sendt bekendtgørelse om tilskud fra Landdistriktspuljen i høring. Landdistriktspuljen har stor betydning for at sikre udvikling i landdistrikterne. Derfor glæder det Landdistrikternes Fællesråd, at der i 2024 er afsat 56,7 mio. kr. på finansloven til Landdistriktspuljen.

Læs hele høringssvaret og Landdistrikternes Fællesråds bemærkninger her

Nævnenes Hus har den 22. januar 2024 sendt udkast til lovforslag om ændring af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om Planklagenævnet, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love i høring. Formålet med lovforslaget er at understøtte en effektiv og hurtigere sagsbehandling af klager over afgørelser i forbindelse med projekter vedrørende vedvarende energi (VE).

Landdistrikternes Fællesråd forstår behovet for at sætte tempoet op på den grønne omstilling, herunder opsætning af nye VE-anlæg på land. Mere effektive sagsbehandlinger ifm. VE-sager kan være et skridt i den rigtige retning, men man bør efterstræbe at effektivisere sagsbehandlingen uden at svække retsstillingen for naboer og lokalsamfund. Derfor mener Landdistrikternes Fællesråd helt overordnet, at en begrænset prøvelse af klager i VE-sager er den forkerte vej at gå.

Læs hele høringssvaret her.

Erhvervsstyrelsen har den 17. januar 2024 sendt et udkast om lovforslag om bedre vilkår for demokratiske virksomheder og regler om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem i høring.

Demokratiske virksomheder er en livsnerve i mange lokalsamfund og landsbyer. De er med til at løfte en vigtig opgave med at skabe levedygtige lokalsamfund og landsbyer, da mange demokratiske virksomheder enten er stiftet eller drives med det formål at styrke lokalsamfundet. Derfor finder Landdistrikternes Fællesråd det overordnet positivt, at der med lovforslaget skabes bedre vilkår for demokratiske virksomheder.

Høringssvaret indeholder Landdistrikternes Fællesråd bemærkninger til lovforslaget.

Læs høringssvaret her.

Energistyrelsen har den 2. januar 2024 sendt udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi i høring. Lovforslaget indeholder bl.a. en forhøjelse af satserne for grøn pulje og en ændring af grøn pulje, så den kan udbetales i årlige rater.

Landdistrikternes Fællesråd arbejder generelt for, at den grønne omstilling skal bidrage til en positiv udvikling i de lokalområder, hvor vindmølle- og solcelleanlæggene skal stå. Høringssvaret indeholder vores bemærkninger til det konkrete lovforslag efterfulgt af Landdistrikternes Fællesråds bud på en fair model for VE på land.

Læs hele høringssvaret her.

Søfartsstyrelsen har den 27. november 2023 sendt udkast til forslag til ændring af Danmarks havplan – bekendtgørelse om Danmarks havplan i høring.

Landdistrikternes Fællesråd arbejder for, at Danmarks havplan skal bidrage til en positiv udvikling i landdistrikterne med den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse af havet. 

Høringssvaret indeholder vores bemærkninger til ændring af Danmarks havplan med særligt fokus på havvind, akvakultur samt inddragelse af kommunerne.

Læs hele høringssvaret her.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 4. december 2023 sendt udkast til lovforslag om forsøgsordning for frie bymidter i høring. Formålet med lovforslaget er at give kommunalbestyrelserne i 14 forsøgskommuner mulighed for at frisætte bymidter fra eksisterende lovgivning for at understøtte levende bymidter.

Landdistrikternes Fællesråd ser generelt positivt på det fremlagte lovforslag, der følger op på arbejdet med at skabe levende bymidter, som Landdistrikternes Fællesråd også har deltaget i.

Læs høringssvaret her.

Dette notat gennemgår Landdistrikternes Fællesråds politiske mærkesager og konkrete forslag indenfor syv tematiske områder. Notatet er organisationens input til by-, land- og kirkeministerens og regeringens kommende landdistriktsudspil i foråret 2024.

Notatet indeholder også flere forslag, som ligger ud over de økonomiske rammer og det politiske mandat i det kommende landdistriktsudspil. Forslagene er alligevel medsendt i notatet, da det overordnet set er nogle af Landdistrikternes Fællesråds prioriterede langsigtede forslag.

I Landdistrikternes Fællesråd arbejder vi for et Danmark i balance, hvor det er attraktivt at bo, leve og arbejde i alle dele af landet – dette notat viser vejen derhen.

Læs hele notatet her.

De seneste årtiers centraliseringsreformer har haft store konsekvenser for adgangen til sundhedstilbud i landdistrikterne. Nedlæggelsen af lokale og regionale sygehuse samtidig med etablering af få store supersygehuse, har betydet, at der særligt i yderområderne er blevet langt til det nærmeste sygehus.

Landdistrikternes Fællesråd mener, at vi skal styrke det nære sundhedsvæsen og skabe mere sammenhængende forløb, hvor borgeren kan behandles i nærområdet. Derfor vil Landdistrikternes Fællesråd opfordre Sundhedsstrukturkommissionen til at inddrage følgende anbefalinger i arbejdet med at sikre fremtidens sundhedsvæsen. Det er vigtigt, at vi sikrer et land i geografisk balance.

Læs hele notatet her.

2023

Trafikstyrelsen har den 13. oktober 2023 sendt udkast til bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder i høring.

Udkastet til bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder erstatter den gældende bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder, bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 og har til formål at udmønte den politiske aftale om den fremtidige indretning af postsektoren, der blev indgået 27. juni 2023.

Landdistrikternes Fællesråd accepterer overordnet set nødvendigheden af ændringer på postområdet. Det er dog afgørende, at det ikke kommer til at betyde, at borgere i landdistrikterne får ringere og dyrere postservice end den øvrige del af befolkningen i de mere tætbefolkede områder får.

Læs hele høringssvaret her

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 28. september sendt et udkast til forsalg til lov om
ændring af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild.


Landdistrikternes Fællesråd finder det positivt, at politikere fra forskellige partier er enige om
at fremme vindenergi og teknologisk udvikling. Det er dog afgørende, at naboerne til testcentre
for store vindmøller modtager en retfærdig og passende kompensation for at sikre bredere
accept og lokal opbakning til disse projekter. Dette er afgørende for vores grønne omstilling
og vores fremtid som et bæredygtigt samfund.

Derfor har Fællesrådet en klar forventning om, at man udover en øget økonomisk kompensation
ser bredt på tiltag, der kan skabe en positiv udvikling i lokalområdet.

Læs hele høringssvaret her

Trafikstyrelsen har den 7. juli 2023 sendt et udkast til lovforslag om ændring af postloven i høring.


Landdistrikternes Fællesråd anerkender nødvendigheden af ændringer på post-området overordnet set. Det er dog afgørende, at lovændringen ikke betyder, at borgere i landdistrikterne – heriblandt en stor del af de 331.000 danskere, som er fritaget for digital post – får en ringere og dyrere postservice. Landdistrikternes Fællesråd har en klar forventning om, at forligspartierne og transportministeren holder et vågent øje med udviklingen i postomdelingen i landdistrikterne, ligesom Landdistrikternes Fællesråd vil gøre det samme.


Derudover har Landdistrikternes Fællesråd en række bemærkninger til udkastet til lovforslaget om ændring af postloven.

Læs hele høringssvaret her

Transportministeriet har den 30. juni 2023 sendt et udkast til forslag om lov om ændring af taxiloven i høring.

Mobilitet er afgørende for, at det er attraktivt at bo, leve og arbejde i hele landet også på øerne. Landdistrikternes Fællesråd er derfor positive over, at man med lovforslaget ønsker at give ikke bro- og landfaste øer (ikke ø-kommuner) større frihed til at kunne komme fra A til B ved at kunne undtage dem fra taxiloven.

Landdistrikternes Fællesråd bemærker dog, at det fortsat skal være muligt for øer, som har særlige dispensationer til taxikørsel – bl.a. Anholt –  at fastholde den eksisterende dispensationsmulighed.

Læs hele høringssvaret her.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 17. maj 2023 sendt et forslag til lov om ændring af planloven og forskellige andre love i høring.

Udkastet til lov om ændring af planloven har til formål at implementere den brede politiske aftale fra 15. juni 2022 om ”Opfølgning på evaluering af planloven m.v.” i planloven.

Planloven er afgørende for at understøtte udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Derfor er Landdistrikternes Fællesråd også positive over, at forslaget om ændring af planloven sætter fokus på flere levende bymidter i landdistrikterne, at kommunerne får bedre rammer for at planlægge øget og attraktiv bosætning i landsbyerne og at der er et øget fokus på forbedring af mobildækning i hele landet. Landdistrikternes Fællesråd er ligeledes positive over, at forslaget indeholder ø-udviklingsplaner for de små øer samt en udvidelse af ordningen for omdannelseslandsbyer. Fællesrådet har dog også en række bemærkninger, som bør inddrages i ændringen af planloven.

Læs hele høringssvaret her

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har d. 3. maj 2023 sendt udkast til bekendtgørelse om planlægning af lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land i høring.


Udkastet til bekendtgørelsen har baggrund i den politiske aftale om opfølgning på evaluering af planloven fra juni 2022. Landdistrikternes Fællesrådet er positive over at der nu udarbejdes en vejledning og bekendtgørelse om solcelleanlæg i det åbne land, så kommunerne har konkrete retningslinjer at forholde sig til i etableringen af flere solcelleanlæg og bemærker at det er væsentligt at tænke borgerne ind i udpegningen af områder, hvis vi skal nå i mål med en firedobling af vind- og solenergi.

Læs hele høringssvaret her.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har den 31. marts 2023 sendt et udkast til bekendtgørelsen om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i høring. Udkastet til bekendtgørelsen har til formål at fastlægge rammerne for tildeling og udbetaling af tilskud fra den statslige Bredbåndspulje til projekter om etablering af højhastighedsbredbåndsnet.

Den digitale infrastruktur er altafgørende for udviklingen af og interessen for at bo i landdistrikterne. Den digitale tilgængelighed er nødt til at følge med, hvis vi skal gøre det attraktivt at bo i landdistrikterne. Derfor er Landdistrikternes Fællesråd positive overfor, at bekendtgørelsen for Bredbåndspuljen 2023 lægger op til at målrette midlerne til områder, som oplever dårlige forbindelser. Landdistrikternes Fællesråd mener dog fortsat, at det kræver endnu mere, hvis vi skal sikre adgang til hurtigt bredbånd i hele landet.

Læs hele høringssvaret her.

Plan– og Landdistriktsstyrelsen har den 29. marts 2023 sendt en bekendtgørelse om LAG-tilskud til projekter i høring. Landdistrikternes Fællesråd er bekymrede for, at ændringerne i bekendtgørelsen kan medføre lange sagsbehandlingstider på projekter, som modtager LAG-tilskud.

Læs hele høringssvaret her

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 30. januar 2023 sendt et udkast til bekendtgørelse om landsplandirektiv for tilladelse til opstilling af mobilmaster med miljøvurdering. Landdistrikternes Fællesråd er positive over, at der er politisk ønske om at forbedre mobildækningen i hele landet.

Læs hele høringssvaret her.

Erhvervsstyrelsen har den 3. marts 2023 sendt et udkast til bekendtgørelse vedr. tilskud til energiudsatte dagligvarebutikker i små byer i høring.

Landdistrikternes Fællesråd er overordnet set positiv over, at der er et politisk ønske om at hjælpe energiudsatte dagligvarebutikker i landdistrikterne. Dog har Fællesrådet også en række bemærkninger til bekendtgørelsen. 

Læs høringssvaret her.

2022

Bolig- og Planstyrelsen har den 15. februar 2022 sendt et forslag til Bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper til Landdistrikternes Fællesråd i høring.

Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte rammerne for oprettelse og etablering af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter og fiskeriområder. 

Du kan læse høringssvaret her.

Børne- og Undervisningsministeriet har den 21. januar 2022 sendt et udkast til lovforslag om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser til Landdistrikternes Fællesråd i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det positivt, at man med aftalen om en model for elevfordelingen på gymnasiale uddannelser ønsker at fastholde uddannelsesmulighederne for unge i tyndt befolkede områder. 

Du kan læse høringssvaret her

Bolig- og Planstyrelsen har den 16. december 2021 sendt et udkast til forslag om ændring af lov om almene boliger og leje af almene boliger i høring. 

Udkastet indeholder blandt andet et forsalg om et særligt tilskud på i alt 20 mio. kr. til etablering af almene boliger på småøerne, i økommuner og i Bornholms Regionskommune. 

Du kan læse høringssvaret her.

Finansiel Stabilitet har den 13. december 2021 sendt et udkast til lovforslag om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne i høring. 

Landdistrikternes Fællesråd finder det særdeles positivt, at regeringen med det
foreliggende lovforslag ønsker at give borgere i landdistrikterne bedre mulighed for
at optage boliglån.

Du kan læse høringssvaret her.

Energistyrelsen har den 26. april 2022 sendt et udkast til bekendtgørelsen om tilskud
til etablering af højhastighedsbredbånd i høring.

Tilgængelighed og kvalitet af den digitale infrastruktur er altafgørende for udviklingen af landdistrikter og yderområder. Derfor finder Landdistrikternes Fællesråd det positivt, at der i bekendtgørelsen for Bredbåndpuljen i 2022 lægges op til at målrette
puljemidlerne yderligere mod områder, hvor der er tale om reelt markedsvigt. Fællesrådet mener i midlertidigt, at der fortsat er vej endnu, hvis husstande og virksomheder i hele landet skal have adgang til hurtigt bredbånd. Læs høringssvaret her.

Erhvervsstyrelsen har den 8. april 2022 sendt udkast til bekendtgørelse om indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling i høring. Læs høringssvaret her.

Landbrugsstyrelsen har den 25. april 2022 sendt et udkast til forslag til lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. i høring. Landdistrikternes Fællesråd har
bemærkninger til lovens kapitel 8. Læs høringssvaret her.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har den 8. juli 2022 sendt udkast til strategi for en bæredygtig akvakultursektor i høring. Landdistrikternes Fællesråd mener overordnet set, at strategien indeholder flere gode elementer, men noterer også, at der er behov for, at man fra politisk side kigger på rammevilkårene. 

Læs høringssvar her.

Bolig – og Planstyrelsen har den 25. september 2022 sendt en ny bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027 (LAG) i høring. Udkastet til bekendtgørelsen indeholder en række ændringer, som udspringer af et ønske om forenkling, og som betyder et øget fokus på performance i stedet for detailstyring. Landdistrikternes Fællesråd bakker generelt op om ambitionen om at indføre en større grad af forenkling i LAG-arbejdet, men noterer også, at nogle af ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen kan have nogle uhensigtsmæssige konsekvenser for de lokale aktionsgrupper og deres arbejde. 

Læs høringssvaret her.

2021

Landdistrikternes Fællesråd har afgivet et høringssvar vedr. den Nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2023.

Det fremgår af punkt 32. Undersøgelse af Ja-tak-ordning for husstandsomdelte reklamer, at Erhvervsministeriet vil undersøge konsekvenserne ved at ændre den nuværende ”nej tak-ordning” til en såkaldt ”ja tak-ordning”. Landdistrikternes Fællesråd er bekymrede for, at en ændring af den nuværende ”nej-tak-ordning” til en ”ja-tak-ordning” vil bidrage til en yderligere skævvridning i balancen mellem land og by. 
 
Du kan læse hele høringssvaret her.

Miljøstyrelsen har sendt udkast til vejledning om opsætning af reklamer i det
åbne land, naturbeskyttelseslovens § 21, i høring. Landdistrikternes
Fællesråd har afgivet et høringssvar hertil.

Du kan læse høringssvaret her.

Energistyrelse har den 16. marts 2021 sendt en bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2021 i høring.
Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge rammerne for tildeling og udbetaling af tilskud fra den statslige Bredbåndspulje til projekter om etablering af næstegenerationsnet (NGA-net) til højhastighedsbredbånd.

Læs høringssvaret her.

Bolig- og Planstyrelsen har den 15. marts sendt udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer i høring.

Vejledningen har til formål at give et overblik over bestemmelserne om strategisk planlægning for landsbyer og inspirere til, hvordan arbejdet med strategisk landsby-planlægning kan tilrettelægges og gennemføres i kommunerne.

Læs høringssvaret her. 

Bolig- og Planstyrelsen sendte d. 20. april udkast til ny bekendtgørelse, om tilskud til projekter vedrørende
job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder samt tilskud til drift af lokale
fiskeriaktionsgrupper i høring.

Læs høringssvaret her.

Bolig- og Planstyrelsen sendte d. 17. juni forslag til landplansdirektiv 2021 i høring.
Landplansdirektivet skal udpege de områder i kystnærhedszonen, som har fået tildelt
status som udviklingsområder.

Læs høringssvaret her.

Transportministeriet sendte d. 8. juli udkast til forslag til lov om infrastruktur for
alternative drivmidler til transport i høring.

Landdistrikternes Fællesråd ønsker, at loven skal understøtte tilgængeligheden af ladepladser for alle borgere.

Du kan læse høringssvaret her.

Transportministeriet har d. 2. juli sendt udkast til lovforslag om ændring af
jernbaneloven, lov om elektrificering af jernbanen og ligningsloven i høring.

Lovforslaget indeholder ændringer af jernbaneloven og lov om
elektrificering af jernbanen, som medfører, at transportministeren
kan træffe afgørelse om at krav, påbud og forbud efter lov om miljøbeskyttelse vedrørende støj, ikke finder anvendelse, i det omfang
det er nødvendigt for at undgå væsentlig forsinkelse eller fordyrelse af et anlægsprojekt. Samtidigt tilbydes privatpersoner mulighed for kompensation, såfremt de er særlig hårdt ramt af støjende
arbejder.

Læs høringssvaret her.

Energistyrelsen sendte d. 1. juli udkast til frekvensstrategi i høring. Udkastet
er Energistyrelsens bud på, hvordan styrelsen bør fokusere og prioritere på
frekvensområdet de kommende 5-10 år.

Derudover kommer frekvensstrategien også til at udgøre en vigtig del af det telefaglige grundlag for en kommende justering af bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat.

Læs høringssvaret her.

D. 27. august sendte miljøministeriet udkast til lovforslag om ændring af lov om

beskyttelse af havmiljøet i høring. Lovforslaget har til formål at sikre, at lov om
beskyttelse af havmiljøet ikke forhindrer geologisk lagring af CO2 under havbunden
samt transport af CO2 med henblik på geologisk lagring under havbunden.

Læs høringssvaret her.

 

Indenrigs- og Boligministeriet sendte d. 31. august udkast til lovforslag om
forlængelse af udvalgte forsøg i Frikommuneforsøg II i høring.

Lovforslaget skal gerne sikre, at udvalgte forsøgshjemler i Frikommuneforsøg II forlænges
med et år, så de kan gennemføres indtil den 31. december 2022.

Læs høringssvaret her.

Erhvervsministeriet ved Søfartsstyrelsen sendte d. 31. marts forslag til Danmarks
første havplan i offentlig høring.

Havplanen dækker hele Danmarks havareal.
Formålet er at skabe en langsigtet, tværsektoriel helhedsplanlægning for udvikling på
havet, der gælder i de kommende 10 år.

Læs høringssvaret her.

Landbrugsstyrelsen sendte d. 1. september forslag til den danske CAP-plan for 2023-
27 og dertilhørende strategisk miljøvurdering i høring.

Med de nye rammer for den fælles landbrugspolitik (CAP) i EU for perioden 2023-27 skal hvert medlemsland
for første gang udarbejde en samlet plan for, hvordan de krav og muligheder, der er til rådighed i denne EUpolitik, skal anvendes. Det betyder, at der udarbejdes en samlet CAP-plan, der skal vise, hvorledes Danmark
vil udmønte midlerne, herunder hvordan de overordnede fælles målsætninger for alle EU-lande vil blive
adresseret i Danmark.

Læs høringssvaret her.

D. 15. oktober sendte Bolig- og Planstyrelsen forslag til bekendtgørelse om
tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende
boligforeninger i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder helt overordnet ordningen positiv. Dog har
fællesrådet flere bemærkninger til forslaget, specielt vedrørende udvælgelseskriterier.

Læs høringssvaret her.

Landbrugsstyrelsen sendte d. 14. oktober justeret forslag til ændring af
landdistriktsprogrammet for 2022 samt supplerende miljøvurdering af forslaget
i høring.

Læs høringssvaret her.

Arbejdstilsynet har udarbejdet et udkast til ny bekendtgørelse om begrænsninger i
anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem.
Udkastet blev offentliggjort d. 7. oktober.

Læs høringsvaret her.

Vejdirektoratet sendte d. 15. oktober udkast til ny bekendtgørelse om lokale
hastighedsgrænser og tilhørende vejledning i høring.

Læs høringssvaret her.

Vejdirektoratet sendte d. 21. oktober udkast til bekendtgørelse om pulje til
udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler i høring. Bekendtgørelsen er en udmøntning af aftale om pulje til grøn transport. til Vejdirektoratets administration.
Tilskudsmidlerne kan søges af ladestanderoperatører og partnerskaber til opsætning og opgradering af offentlig tilgængelige hurtig- og lynladestandere på privat grund i Danmark.

Læs høringssvaret her.

D. 1. oktober sendte Bolig- og Planstyrelsen forslag til Bekendtgørelse om
landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i
kystnærhedszonen i høring. Bekendtgørelsen skal give kommunerne mulighed for at
udlægge og tilbageføre kystnære sommerhusområder og på den måde bidrage til at
udvikle kystturismen i Danmark. 10 kommuner har fået mulighed for at udlægge op
til 662 sommerhusgrunde fordelt på 20 områder under forudsætning af, at der
tilbageføres 575 ubebyggede sommerhusgrunde fordelt i 13 sommerhusområder i
kystnærhedszonen.

Læs høringssvaret her.

2020

Erhvervsstyrelsen har den 9. september 2020 sendt udkast til vejledning af sommerhuse m.v. og vejledning om kommunernes planlægning af store sommerhuse i høring.

Det fremgår blandt andet af vejledningen om udlejning af sommerhuse m.v., at udlejning af sommerhuse ikke må overstige i alt 35 uger, hvis udlejningen ikke skal betragtes som erhvervsmæssig. Der lægges således op til en væsentlig reducering af antallet af uger, som man må udleje, og det finder Landdistrikternes Fællesråd kritisabelt. 

Læs høringssvaret her.

Vejdirektoratet har den 20. maj 2020 sendt bekendtgørelse om pulje til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det særdeles positivt, at der med aftalen om udmøntning af midler i puljen til grøn transport allokeres midler til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler. Fællesrådet mener videre, at det er hensigtsmæssigt, at 1/3 af midlerne fra den samlede pulje skal dække tilskud til projekter langs vejnettet udenfor byzonerne. Fællesrådet vurderer dog, at incitamentet hos ladestanderoperatører for at igangsætte projekter langs vejnettet udenfor byzonerne ikke er stort nok, fordi overskuddet estimeres til at være mindre end i fx byerne og ved motorvejsnettet.

Læs høringssvaret her

Transport – og Boligministeriet har den 22. maj 2020 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020) i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det særdeles positivt, at regeringen med det foreliggende lovforslag tager initiativ til at nedbringe ventelisten til støttede renoveringer. Fællesrådet foreslår imidlertid, at der  lægges vægt på geografi i vurderingen af ansøgninger,

Læs høringssvaret her

Social- og Indenrigsministeriet har den 18. maj 2020 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og forskellige andre love (Reform af udligningssystemet) i høring.

Landdistrikternes Fællesråd er først og fremmest positive over for de mange gode tiltag, som den nye udligningsaftale indeholder. Fællesrådet er imidlertid bekymret for ændring i befolkningstallet fra en opgørelse på betalingskommune til bopælskommune. 

Læs høringssvaret her

Energistyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråds eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2020. 

Landdistrikternes Fællesråd er positive over for, at der indføres en geografisk afgrænsning, så bredbåndspuljen ikke støtter tætbefolkede områder i byerne. Fællesrådet er imidlertid bekymret for en række andre forslag til ændringer, bl.a. tilslutningsprocenten og adgang til mobilt bredbånd.

Læs høringssvaret her

Landbrugsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om evt. bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det særdeles positivt, at der igangsættes en tilskudsordning til at reducere ammoniakudledning. Fællesrådet finder det ligeledes positivt, at der i tilskudsordningen arbejdes med standardeffekter, således ansøgere ikke selv skal angive miljøeffekt ved selvrapportering.

Læs høringssvaret her

2019

Erhvervsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om eventuelle bemærkninger til udkastet til en ny bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder.

Landdistrikternes Fællesråd er positiv over for ændringen, som skal bidrage til at styrke den grønne omstilling i hele landet. Samtidig mener fællesrådet, at der bør være en tæt dialog mellem Erhvervsstyrelse og de lokale aktionsgrupper

Læs høringssvaret her

Transport – og Boligministeriet har bedt om Landdistrikternes Fællesråds eventuelle kommentarer til udkast til lovforslag om ændring af lov om fornyelse og udvikling af byer i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det særdeles positivt, at regeringen med det foreliggende lovforslag tager initiativ til, at kommuner får bedre mulighed for at gennemføre forebyggende indsatser over for udlejning af dårlige og kondemnable boliger.

Læs høringssvaret her

Kystdirektoratet har bedt Landdistrikternes Fællesråd om evt. bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om planlægning i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det positivt, at regeringen med det foreliggende lovforslag tager initiativ til, at der skabes bedre rammer for gennemførelse af kommunale fællesprojekter, som i høj grad understøtter arbejdet med f.eks. at komme fremtidige oversvømmelse og kysterosion i forkøbet.

Læs høringssvaret her

Miljø – og Fødevareministeriet har bedt om Landdistrikternes Fællesråds evt. bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling og udkast til vejledning om samtykke til multifunktionel jordfordeling i høring.

Landdistrikternes Fællesråd finder det positivt, at der med aftalen om en hjælpepakke til landbruget blev afsat nationale midler til multifunktionel
jordfordeling. Aftalen muliggør multifunktionelle projekter, som sammentænker landbrugsproduktion med flere andre tiltag i det åbne land. Landdistrikternes Fællesråd ser dog gerne, at kriteriet om landdistriktsudvikling tillægges en højere prioritet og i stedet fremgår under nationale interesser med høj prioritet på lige fod med fx økologisk landbrug og skovrejsning.

Læs høringssvaret her

Undervisningsministeriet har bedt Landdistrikternes Fællesråd om eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af institutionsloven.

Landdistrikternes Fællesråd er positive over for forslaget. Det er helt afgørende, at der er et bredt og bæredygtigt udbud af ungdomsuddannelser i hele landet. Landdistrikternes Fællesråd ser dog gerne, at regeringen generelt reviderer taxameter- og tilskudssystemet, således det i højere grad understøtter de mindste ungdomsuddannelser i landdistrikterne ved at øge grund- og udkantstilskuddet.

Læs mere her

2018

Erhvervsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Landdistrikternes Fællesråd mener, at sammensætningen af overvågningsudvalget bør afspejle en bred repræsentation af de forskellige interesser i hele Danmark og sikre indflydelse fra berørte parter og relevante organisationer og foreslår at fællesrådet tildeles en plads i overvågningsudvalget.

Læs høringgssvaret her

Erhvervsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Landdistrikternes Fællesråd er bekymret for den centralisering som oprettelsen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse medfører, og forslaget giver derfor anledning til bemærkninger.

Læs høringssvaret her

Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Landdistrikternes Fællesråd og HORESTA om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

Det er positivt, at der er vedtaget lempelser i naturbeskyttelsesloven, med henblik på at øge muligheden for skiltning for lokale virksomheder i mindre byer på indtil videre op til 3000 indbyggere. Landdistrikternes Fællesråd og HORESTA appellerer fortsat til, at grænsen på 3000 indbyggere hæves ved en snarlig lejlighed, idet flere byer i land- og yderområder vil have stor gavn af bedre muligheder for skiltning.

Læs høringssvaret her

2017

Undervisningsministeriet har sendt udkast til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft) i høring den 11. oktober 2017. Landdistrikternes Fællesråd har bemærkninger til en række forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Læs høringssvaret her

Energistyrelsen har sendt evalueringen af den statslige bredbåndspulje i offentlig høring den 2. oktober 2017. Evalueringen udmønter en del af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark og indbefatter to overordnede spørgsmål, der vedrører puljens udmøntning, hvoraf Landdistrikternes Fællesråd har bemærkninger til en række forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Læs høringssvaret her

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til vejledning om detailhandelsplanlægning i høring den 14. juni 2017. Vejledningen udmønter en del af loven om modernisering af planloven og indbefatter tre forhold på detailhandelsområdet, hvoraf Landdistrikternes Fællesråd har bemærkninger til et af forholdene, som vurderes at have væsentlige negative virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Læs høringssvaret her

Input fra medlemmer og interne høringer

Landdistrikternes Fællesråd modtager gerne input fra medlemmerne til aktuelle høringer, som vedrører landdistriktsområdet, ligesom fællesrådet løbende sender høringssvar i intern høring hos relevante medlemmer og samarbejdspartnere med henblik på at indhente bidrag og oplysninger.

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte os i forhold til aktuelle politiske sager.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail