Høringssvar

Landdistrikternes Fællesråd er høringsberettiget i sager, der har betydning for landdistrikterne. Som interesseorganisation har vi en stærk interesse i at bidrage til lovforslag med input, der kan medvirke til, at lovene, der spiller ind på vores område, formuleres mest hensigtsmæssigt. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at bidrage med viden i forbindelse med høringer, så vi kan sætte fokus på jeres interesse i vores høringssvar.

2018

Erhvervsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Landdistrikternes Fællesråd mener, at sammensætningen af overvågningsudvalget bør afspejle en bred repræsentation af de forskellige interesser i hele Danmark og sikre indflydelse fra berørte parter og relevante organisationer og foreslår at fællesrådet tildeles en plads i overvågningsudvalget.

Læs høringgssvaret her

Erhvervsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Landdistrikternes Fællesråd er bekymret for den centralisering som oprettelsen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse medfører, og forslaget giver derfor anledning til bemærkninger.

Læs høringssvaret her

Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Landdistrikternes Fællesråd og HORESTA om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

Det er positivt, at der er vedtaget lempelser i naturbeskyttelsesloven, med henblik på at øge muligheden for skiltning for lokale virksomheder i mindre byer på indtil videre op til 3000 indbyggere. Landdistrikternes Fællesråd og HORESTA appellerer fortsat til, at grænsen på 3000 indbyggere hæves ved en snarlig lejlighed, idet flere byer i land- og yderområder vil have stor gavn af bedre muligheder for skiltning.

Læs høringssvaret her

2017

Undervisningsministeriet har sendt udkast til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft) i høring den 11. oktober 2017. Landdistrikternes Fællesråd har bemærkninger til en række forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Læs høringssvaret her

Energistyrelsen har sendt evalueringen af den statslige bredbåndspulje i offentlig høring den 2. oktober 2017. Evalueringen udmønter en del af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark og indbefatter to overordnede spørgsmål, der vedrører puljens udmøntning, hvoraf Landdistrikternes Fællesråd har bemærkninger til en række forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Læs høringssvaret her

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til vejledning om detailhandelsplanlægning i høring den 14. juni 2017. Vejledningen udmønter en del af loven om modernisering af planloven og indbefatter tre forhold på detailhandelsområdet, hvoraf Landdistrikternes Fællesråd har bemærkninger til et af forholdene, som vurderes at have væsentlige negative virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Læs høringssvaret her