Vedtægter

Gældende vedtægter for Landdistrikternes Fællesråd

§ 1 Navn, stiftelse og hjemsted
1.1. Organisationens navn er Landdistrikternes Fællesråd.
1.2. Landdistrikternes Fællesråd er stiftet d. 27. februar 1997 af Komité for Landsbyer og Landdistrikter (KLL), Landsbyerne i Danmark (LID) og Landsforeningen af Landsbysamfund (L.A.L.).
1.3. Landdistrikternes Fællesråd har hjemsted, hvor organisationens sekretariat er hjemmehørende.

§ 2 Formål
2.1. Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for bedre vilkår i landdistrikterne. Landdistrikternes Fællesråds formål er at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for landdistrikter.

§ 3 Medlemmer
3.1. Følgende medlemmer kan optages i Landdistrikternes Fællesråd:

 • A-medlemmer, som er regionale og landsdækkende organisationer og foreninger.
 • B-medlemmer, som er landets kommuner.
 • C-medlemmer, som er landets regioner.
 • D-medlemmer, som er civilsamfundsorganiseringer på kommunalt niveau f.eks. landdistriktsråd.
 • E-medlemmer, som er lokaleaktionsgrupper (LAG/FLAG).
 • F-medlemmer, som er landsbyer, repræsenteret ved lokalråd, borgerforeninger eller tilsvarende.

3.2. Bestyrelsen kan beslutte støtte- og netværksmedlemskaber, dog uden indflydelse i repræsentantskabet.
3.3. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Medlemskabet er først gyldigt, når bestyrelsen har truffet beslutning herom og medlemmet har betalt kontingent.
3.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet senest den 1. juli, med virkning fra den 1. januar det følgende år.
3.5. Bestyrelsen kan ved simpelt flertal beslutte at ekskludere et medlem. Beslutning om eksklusion kan ankes til generalforsamlingen. Anken har ikke opsættende virkning.

§ 4 Kontingent
4.1. Medlemmerne er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Kontingentet opkræves i begyndelsen af hvert regnskabsår.

§ 5 Generalforsamling
5.1. Generalforsamlingen er Landdistrikternes Fællesråds øverste besluttende myndighed.
5.2. Ordinær generalforsamling afholdes på årsmødet én gang årligt i første halvår og indkaldes af sekretariatet med minimum to ugers varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
5.3. Formanden for bestyrelsen varsler medlemmerne om tidspunktet for generalforsamling senest to måneder før afholdelsen.
5.4. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle delegerede medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af regnskab og budget
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

5.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.
5.7. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal og håndsoprækning.
5.8. Valg af formand og medlemmer til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning. Formanden vælges ved minimum halvdelen af de afgivne stemmer.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt 1/3 af bestyrelsen eller 1/3 af repræsentantskabet fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom over for formanden.
6.2. Formanden for bestyrelsen skal indkalde medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 4 ugers varsel til medlemmer og afholdes inden 8 uger.

§ 7 Repræsentantskab
7.1. Landdistrikternes Fællesråds repræsentantskab er sammensat af 3 delegerede udpeget af hvert A-medlem, B-medlem, C-medlem og D-medlem. Herudover udpeger hvert E-medlem 2 delegerede og F-medlemmer udpeger tilsammen 7 delegerede. For hver delegeret udpeger medlemsorganisationen en suppleant.

§ 8 Bestyrelsen
8.1. Den overordnede ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 10 medlemmer, hvoraf

 • 3 er valgt blandt A-medlemmer
 • 3 er valgt blandt B-medlemmer
 • 1 er valgt blandt C-medlemmer
 • 1 er valgt blandt D-medlemmer
 • 1 er valgt blandt E-medlemmer
 • 1 er valgt blandt F-medlemmer

8.2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der i lige år vælges 2 A-medlemmer, 1 B-medlem og 1 D-medlem. I ulige år vælges 1 A-medlem, 2 B-medlemmer, 1 C-medlem, 1 E-medlem og 1 F-medlem. Der vælges suppleanter inden for hver medlemskategori.
8.3. Formanden vælges på generalforsamlingen i ulige år for en 2-årig periode. Næstformanden konstitueres på første bestyrelsesmøde.
8.4. Afgår formanden midt i en periode, konstituerer bestyrelsen en formand frem til førstkommende generalforsamling.
8.5. Valgbare til bestyrelsen er alene stemmeberettigede medlemmer.
8.6. Beslutninger i bestyrelsen vedtages med simpelt flertal. Ved begæring afholdes skriftlig afstemning. For at være beslutningsdygtige skal minimum halvdelen af bestyrelsen være tilstede.
8.7. Til at udføre de daglige funktioner, er der af bestyrelsen etableret et sekretariat med en daglig leder i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastlagte organisationsplan.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse
9.1. Organisationen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af den samlede bestyrelse.
9.2. Bestyrelsen kan meddele prokura til den daglige leder af sekretariatet.
9.3. Organisationen hæfter alene med sin formue overfor tredjemand.
9.4. Der påhviler ikke organisationens medlemmer eller ansatte nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler organisationen.

§ 10 Regnskab og revision
10.1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
10.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
10.3. Regnskabet revideres af det af generalforsamlingen valgte revisorfirma.

§ 11 Vedtægtsændringer
11.1. Enhver vedtægtsændring skal godkendes på en generalforsamling.
11.2. Vedtægtsændring forudsætter, at forslaget herom er udsendt skriftligt til medlemmerne, jf. § 5, og at 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.
11.3. Hvis forslaget til vedtægtsændring ikke opnår 3/4 flertal, men dog et flertal af stemmer, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling og genfremsætte forslaget. Forslaget kan her vedtages ved simpelt flertal.

§ 12 Opløsning
12.1. Opløsning af Landdistrikternes Fællesråd kan kun finde sted med 3/4 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
12.2. Generalforsamlingen nedsætter et udvalg, der skal stå for afviklingen.
12.3. Organisationens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af det nedsatte udvalg.

§ 13 Ikrafttræden
13.1. Disse vedtægter træder i kraft efter generalforsamlingen den 29. april 2022 og erstatter tidligere vedtægter vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2020.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail