Råd, nævn og udvalg

Landdistrikternes Fællesråd deltager i relevante råd, nævn og udvalg med faglig viden i forhold til udviklingen af landdistrikterne. Dele af indsatsen sker som led i Mål- og Resultatplan med Erhvervsstyrelsen, mens andet sker i egenskab af interesseorganisation.

Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet, Indenrigs- og Boligministeriet

Som national sparringspartner for centraladministrationen har Landdistrikternes Fællesråd i mange år været en del af det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet (DRUPL). Udvalget rådgiver regeringen og ministre i politiske sager, der har betydning for de danske landdistrikter. Udvalget bliver ledet af erhvervsministeren.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Steffen Damsgaard.

Regeringens rådgivende udvalg for multifunktionel jordfordeling, Miljø- og Fødevareministeriet

Regeringens rådgivende udvalg for multifunktionel jordfordeling er nedsat på baggrund af modelpapir af 19. september 2019 om multifunktionel jordfordeling. Der er på finansloven afsat i alt 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling i perioden 2019-2022. Udvalget følger fremdriften og effekten af multifunktionelle jordfordelinger og tilhørende projekter. Derudover drøfter udvalget løbende udmøntningen af den multifunktionelle jordfordelingsfond, herunder de administrative rammer. 

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Rasmus Katholm. 

Bestyrelsen i Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet

Det nationale forskningscenter på landdistriktsområdet har som formål at bidrage til udviklingen af bæredygtige landdistrikter. Centerets forskere udgiver jævnligt rapporter og undersøgelser, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår. Som medlem af bestyrelsen agerer Landdistrikternes Fællesråd både praktisk ekspert og national sparringspartner, ligesom fællesrådet har en løbende dialog med centeret om aktuelle tendenser, der vedrører udviklingen.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i bestyrelsen er Steffen Damsgaard.

Overvågningsudvalget for Landdistriktsprogrammet, Landbrugsstyrelsen

Overvågningsudvalget for landdistriktsprogrammet 2014-2020 er nedsat af Landbrugsstyrelsen med deltagelse af en række myndigheder og organisationer med faglig viden inden for området. Desuden deltager repræsentanter for EUKommissionen. Landdistriktsudvalget fører tilsyn med og evaluerer landdistriktsprogrammet og godkender forslag til programændringer. Landdistrikternes Fællesråds rolle er bl.a. at varetage interesserne for de lokale aktionsgrupper (LAG) og fødevareklyngen.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Peter Kock, suppleant er John Brædder.

Overvågningsudvalget for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, Fiskeristyrelsen

Overvågningsudvalget for Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram for programperioden 2014-2020 er nedsat af Fiskeristyrelsen. Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, fiskerierhvervet, miljøorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen. Landdistrikternes Fællesråds rolle er bl.a. at varetage interesserne for de lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (FLAG) og fiskerisektoren.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Morten Flæng, suppleant afventer.

Overvågningsudvalget for Regionalfonden og Socialfonden, Erhvervsstyrelsen

Overvågningsudvalgets opgaver er at godkende udvælgelseskriterier for ansøgningsrunder, overvåge og støtte op om programmernes fremdrift samt godkende oversendelse til Kommissionen af f.eks. program justeringer, årsrapporter og evalueringsplan. Erhvervsstyrelsen er formand og sekretariat for overvågningsudvalget, der typisk mødes to gange årligt. Foruden Landdistrikternes Fællesråd omfatter overvågningsudvalget KL, Danske Regioner, kommunekontaktrådene (KKR) og statslige myndigheder.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Marcel Meijer, suppleant er Nikoline Jakobsen. 

Partnerskab for Dansk Ø-turisme

Formålet med partnerskabet er at markedsføre de 38 danske øer, der er en del af Ø-passet. Det sker blandt andet ved at deltage i og iværksætte fælles kampagner og arrangementer. Partnerskabet består af Danske Rederier, Dansk Erhverv, Færgesekretariatet, Sammenslutningen af Danske Småøer, De Samvirkende Købmænd og FOOD og sekretariatbetjenes af Landdistrikternes Fællesråd.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Steffen Damsgaard.

Arbejdsgruppen for taxidækning i landdistrikterne

Formålet med arbejdsgruppen, som er nedsat af Dansk PersonTransport (tidligere Dansk Taxi Råd) og Landdistrikternes Fællesråd, er at evaluere, hvordan de nye rammebetingelser på taxiområdet understøtter taxidækningen i landdistrikterne. Medlemmerne i arbejdsgruppen er bredt sammensat af repræsentanter fra brancheorganisationer, kommuner og transportforskere. Resultaterne af udvalgets arbejde samles i en redegørelse, som præsenteres i starten af 2019 og forelægges Transportministeriet og forligskredsen.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Steffen Damsgaard, borgmester Ole Wej Petersen (Ærø Kommune) og borgmester Carsten Rasmussen (Næstved Kommune). Suppleant er Morten Flæng. 

Styregruppen for Spor i landskabet

Styregruppen for Spor i Landskabet varetager arbejdet med at etablere vandrestier, der giver alle mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i styregruppen er Gunnar Landtved, suppleant er Marcel Meijer.

Collective Impact under Realdania

Gruppen for Det åbne land som dobbelt ressource afprøver en nyskabende og multifunktionel tilgang til jordfordeling, hvor flere interesser tilgodeses på en gang. Målet er at skabe grundlag for en bedre anvendelse af arealerne, som fremmer rentabilitet og driftsøkonomi, natur, vandmiljø, klima, rekreative muligheder og landdistriktsudvikling. Arbejdet sekretariatbetjenes af Realdania.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i styregruppen er Steffen Damsgaard og Rasmus Katholm.

Hela Norden Ska Leva

Den nordisk samarbejdsorganisation Hele Norden Ska Leva arbejder for at styrke landdistriktsområdet i Norden. Landdistrikternes Fællesråd har siden netværkets opstart været den danske repræsentant, og deltager med viden og erfaringer fra de danske landdistrikter.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i styregruppen er Steffen Damsgaard, Hanne Lene Haugaard.

Telebrancheforum, Energistyrelsen

Telebrancheforum har til formål at bidrage aktivt til målsætningen om, at Danmark skal være blandt de førende i Europa inden for udrulning og anvendelse af de nyeste kommunikationsteknologier. Forummet består af virksomheder, teleselskaber, universiteter samt myndigheder, kommuner og regioner m.fl. 

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i styregruppen er Steffen Damsgaard, suppleant Brian Videbæk.

Bedømmelseskomitteen for Årets Landsby

Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark kårer i samarbejde med Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit årligt en landsby, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at skabe lokaludvikling.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i komiteen er Lone Kastberg og Gunnar Landtved.

Videncenter for Landdistrikter

Videncenter for Landdistrikter beskæftiger sig med og belyser generelle virkemidler til landdistriktsudvikling, bl.a. ved at indsamle og formidle aktuelle forskningsrapporter og være rammen for erfaringsudveksling og faglige drøftelse om landdistrikternes udviklingsvilkår og udviklingsmuligheder.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentanter er Steffen Damsgaard og Morten Flæng.

Bedømmelseskomitteen for Årets Ø

Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit, kårer i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer årligt en ø, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at skabe lokaludvikling.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i komiteen er Marcel Meijer og Hanne Lene Haugaard.

Partnerskab for levende bymidter

Partnerskabet skal samle erfaringer og komme med anbefalinger til indsatser, der kan fastholde og skabe mere liv i bymidterne. Partnerskabet er et af initiativerne i regeringens Vækstplan for handel og logistik og skal i første omgang munde ud i konkrete forslag til løsninger, og derudover komme med anbefalinger til statslige indsatser primo 2021. Partnerskabet er sammensat af kommuner og organisationer med særlig viden inden for bymidteudvik-ling. Partnerskabet arbejder indtil videre frem til medio 2022.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant er Brian Videbæk.

Ekspertgruppe for land/by-indikatorer

Projektet skal i løbet af 2022 og 2023 udvikle et Land & By register og etablere en række Land-By-Indikatorer, der kan bruges som målpunkter i den videre debat på området. Det nyetablerede Crown Princess Mary Center (MaryCentret) på Københavns Universitet har i samarbejde med Danmarks Statistik etableret et projekt vedrørende Land & By relationen, der skal bringe ny viden og perspektiver ind i den offentlige dagsorden omkring sammenhængskraften på tværs af danske land- og byområder. Målet med projektet er at opnå bedre vidensgrundlag til at forstå udviklingen i relationen mellem land og by, og bringe nye indsigter til den offentlige debat og dagsorden på området. 

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i arbejdet er Steffen Damsgaard (personlig udpegning). 

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail