Fælles opråb: Momsproblematik om foreningsblade bør løses inden en ny postlov kan træde i kraft

Fælles opråb: Momsproblematik om foreningsblade bør løses inden en ny postlov kan træde i kraft

Kære transportordførere

I Danske Medier, FH, Landdistrikternes Fællesråd, Danske Patienter, Grakom, Danske Handicaporganisationer og Civilsamfundets Brancheforening har vi tidligere gjort opmærksom på, at der som følge af lovforslaget til en ny postlov vil være betydelige konsekvenser for en række danske foreningers muligheder for at få distribuereret deres medlemsblade, hvis lovforslaget vedtages uden en nødvendig tilpasning.

Udfordringen består i, at mange foreninger og organisationer ikke er momsregistrerede, og derfor ikke kan modregne den nye moms på distribution, der følger af afskaffelsen af befordringspligten. Har disse foreninger hidtil anvendt den befordringspligtige virksomhed og dermed været omfattet momsfritagelse, står de overfor en væsentlig merudgift på distributionen af deres foreningsblade. Selvom der findes andre distributører i markedet, er det ikke alle organisationer, der allerede fra 1. januar har mulighed for at skifte leverandør, justere deres udgivelsesfrekvens eller på andre måder forsøge at tilpasse sig den nye økonomiske virkelighed, der følger af postloven.

Konkret er der tale om patient- og pårørendeforeninger, faglige organisationer og andre civile organisationer, lokalt, regionalt og på landsplan, der risikerer at få så store ekstraudgifter, at det kan påvirke deres muligheder for at udkomme helt eller delvist. Disse blade udgør et vigtigt element for foreningernes mulighed for at kommunikere med sine medlemmer, og bladene er dermed væsentlige for hele Foreningsdanmark.

De organisationer og udgivelser der vil blive ramt af ændringen, bidrager med en vigtig mangfoldighed af stemmer og emner til den danske offentlighed. Medlemsbladene har desuden fortsat en vigtig rolle, da mange borgere ikke er digitale, og vurderet ud fra hvor andelen der fravælger digital signatur og digital postkasse er størst, så kan færre foreningsblade som følge af trængt foreningsøkonomi, ramme landdistrikterne hårdest.

Denne problemstilling bør naturligvis løses i forbindelse med den igangværende lovbehandling, da det ifølge vores oplysninger aldrig har været den politiske intention fra aftalepartiernes side med en ny postlov at lægge forhindringer ud for denne type medier eller foreninger.

Af et svar fra transportministeren fremgår det, at ministeren har den opfattelse, at ”postloven ikke det rette forum til at håndtere eventuelle økonomiske udfordringer ved foreningers bladdistribution”. Dette svar stiller undertegnede os undrende overfor, da de foreslåede ændringer i postloven direkte er årsag til, at denne problemstilling opstår. Således har en meget lang række organisationer da også anført netop denne problemstilling i forbindelse med høringen, hvilket også fremgår af høringsnotatet til omtalte lovforslag (se side 16-19).

Undertegnede er på denne baggrund af den opfattelse, at problemstillingen bør løses i forbindelse med behandlingen af lovforslaget, inden loven kan træde i kraft. Vi opfordrer således aftalepartierne til at indføre en kompensationsordning eller anden løsningsmodel, der sikrer, at omtalte foreninger ikke allerede fra 1. januar 2024 står overfor denne pludselige ekstraregning i forbindelse med distributionen af foreningsbladene. Vi mener, der er flere veje til at opnå målet og går meget gerne i dialog om, hvordan man praktisk kan løse problemet.

Med venlig hilsen
Danske Medier, FH, Landdistrikternes Fællesråd, Danske Patienter, Grakom, Danske Handicaporganisationer og Civilsamfundets Brancheforening

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail