Videncenter for Landdistrikter

Vidensbanken, som Landdistrikternes Fællesråd driver i regi af Videncenter for Landdistrikter, samler relevante rapporter fra forskningsinstitutioner samt relevante analyser om aktuelle temaer.

Vidensbank

Her kan du søge og downloade publikationer.

The translocal fluidity of rural grassroots festivals in the network society
Hvilken rolle spiller landlige græsrodsfestivaller i de stedskabende processer forbundet med netværkssamfundet? Og i hvor høj grad er festivalernes steder forbundet med sociale og kulturelle meninger?
Det spørgsmål forsøger denne rapport at besvare.

Rapporten finder blandt andet, at landlige festivaller i højere grad er orienterede mod deres stedbundne kvaliteter, end festivaller i byerne.
Udgivelses år: 2021
Udarbejdet af: Jens Kaae Fisker, Grzegorz Kwiatkowski og Anne Mette Hjalager
Staying for the benefits: Location-specific insider advantages for geographically immobile students in higher education
Er der fordele for en ung, ved at blive boende i den by, som vedkommende er vokset op i?

Denne rapport undersøger hvilke fordele der kan være for en ung, ved at blive boende i sin hjemstavn.
Rapporten viser, at unge der bliver boende i deres hjemstavn har bedre tilknytning til og erfaring med det lokale arbejdsmarked, er mere tilfredse med deres sociale liv, og i højere grad bor med deres forældre.

Udgivelses år: 2021
Udarbejdet af: Eva Mærsk, Jens Fyhn Lykke Sørensen, Annette Aagaard Thuesen og Tialda Haartsen
Hvem skal betale? Bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande
Denne rapport har til formål at identificere, analysere og vurdere brugen af bidragsfordeling i kyst- og
vandløbsprojekter i Danmark.

Analysen er gennemført som en skrivebordsundersøgelse af eksisterende viden og praksis vedrørende
bidragsmodeller, og er suppleret med samtaler og en workshop med medarbejdere i danske kommuner og
forsyningsvirksomheder, der arbejder med anlæg og forvaltning af vandløb og kystområder i praksis.

Denne rapport er udarbejdet i regi af projektet ”Klimatilpasning på tværs” og udgivet af Københavns Universitet.
Udgivelses år: 2021
Udarbejdet af: Ole Fryd, Toke Emil Panduro, Lin Horn-Petersen, Henrik Vejre og Helle Tegner Anker
Landbruget og lokale værdikæder – hvordan bidrager nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til landsbyernes trivsel?
Livet på landet og i landsbyerne er under forandring i disse år. Traditionelle værdikæder og tilhørsforhold ændres radikalt. Landbruget har oplevet store forandringer med finansielle og generationsskifteudfordringer. Siden liberaliseringen af landbrugsloven (L37 2015) har en række meget heterogene aktører har investeret i og etableret fødevareproduktion.

Det er ikke tidligere undersøgt i dansk sammenhæng, om, og på hvilken måde, ejerform eller investeringsrationale i landbruget påvirker lokal udvikling og trivsel i lokalsamfund. Det ønsker Center for Regional- og Turismeforskning i samarbejde med etnolog Rasmus Blædel Larsen.

Gennem litteraturstudier og ekspertinterview vil projektet orientere sig i forhold til de erfaringer høstet fra andre lande, mens analyse af registerdata søger at skabe et indledende overblik over danske forhold. Casestudier vil samle danske lokalsamfundserfaringer ift. nye ejerformer, investeringsrationaler og forretningsmodeller inden for landbrugsproduktion.
Udgivelses år: 2021
Udarbejdet af: Rikke Brandt Broegaard, Rasmus Blædel Larsen og Anders Hedetoft
Planning for sustainable tourism in the Nordic rural regions – Cruise tourism, the right to roam and other examples of identified challenges in a place-specific context
Denne rapport, udviklet i forbindelse med projektet 'Rural tourism in the Nordic region'.

Målet med denne rapport er, at fremlægge de udfordringer der er for bæredygtig turisme i norden.

Rapporten fremhæver adskillige udfordringer, blandt andet behovet for planlægning og koordinering af turismeindsatsen, at turisme kommer lokalsamfundet til gode, samt infrastruktur og kompetenceudvikling.
Udgivelses år: 2021
Udarbejdet af: Agúst Bogason, Anna Karlsdóttir, Rikke Brand Broegaard og Johanna Jokinen
Østeuropæere modvirker befolkningstilbagegang i landkommunerne
Mange landkommuner kæmper med befolkningstilbagegang. Befolkningstilbagegangen ville imidlertid være større, hvis ikke der var kommet flere udenlandske indbyggere i landkommunerne. De nye indbyggere i landkommunerne er blandt andre østeuropæere, som i stigende grad bosætter sig i Danmark for at arbejde. Denne analyse ser nærmere på personer, der stammer fra disse lande og som bor i landkommunerne.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Lisbeth Greve Harbo og Anne Kaag Andersen
Planning for sustainable tourism in the Nordic region
Projektet sætter fokus på de udfordringer der er for udviklingen af mere bæredygtig turisme i landdistrikter.

Den primære interesse er for at forstå til hvilken grad regionale turisme strategier benyttes af turisme-aktører, policy makere og loaklsamfund, som et redskab til at balancere positive økonomiske og sociale udviklinger i landdistrikterne med den miljømæssige byrde som turisme medbringer.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Ágúst Bogason, Anna Karlsdóttir og Rikke Brandt Broegaard, med bidrag fra Johanna Jokinen
Fremtidens seniorbofællesskab
I denne folder fortæller Realdania om de erfaringer, Realdania har gjort sig undervejs på tværs af sine partnerskaber og præsenterer de 10 seniorbofælleskaber, der indtil videre er etableret eller på vej. Folderen henvender sig primært til professionelle aktører, der ønsker at realisere nye seniorbofællesskaber, men alle kan læse med.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Realdania
Levedygtige landsbyer 2.0 – lokal udviklingskapacitet
Denne rapport handler om landsbysamfunds udviklingskapacitet, og hvordan den kan måles, opbygges og fremmes. Landsbysamfundene skal således også selv kunne opbygge og fremme deres kapacitet, og resultaterne henvender sig til alle dem, der skal arbejde for det perspektiv.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Tanvig, Hanne Wittorff; Herslund, Lise Byskov
Den kommunale landdistriktsindsats
I denne rapport undersøges de forskellige måder, hvorpå de danske kommuner
har valgt, at organisere deres landdistriktsindsats, og om disse organisationsformer har
betydning for, i hvilken udstrækning der opnås den ønskede effekt af
landdistriktsindsatsen.
Udgivelses år: 2020
Udarbejdet af: Anders Hedetoft og Rikke Brandt Broegaard