Uddannelse

Uddannelse er essentielt for Danmarks udvikling fremadrettet, men i landdistrikterne har uddannelse trange kår i disse år. Landdistrikternes Fællesråd foreslår derfor en række fokuspunkter og anbefalinger, som skal forbedre de overordnede vilkår for uddannelse til gavn for bosætning, vækst og udvikling i landdistrikterne.

Omprioriteringsbidraget

Uddannelserne er i dag hårdt økonomisk presset af omprioriteringsbidraget, hvilket kan resultere i færre og forringede uddannelsestilbud og et fald i kvalitet i landdistrikterne. I værste tilfælde betyder det lukninger af institutioner. Det er især de mindre uddannelsesinstitutioner i landdistritkerne, der med deres faldende elevtal rammes hårdest af omprioriteringsbidraget. Omprioriteringsbidraget blev ved finansloven for 2019 afskaffet for erhvervsskoler, og selvom det er positivt, mener Landdistrikternes Fællesråd ikke, det er nok. Omprioriteringsbidraget skal afskaffes for alle uddannelser, så der sikres et bredt geografisk udbud af uddannelser i hele landet.

Ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelsesmulighederne i landdistrikterne er truet med lukninger efter år med faldende elevtal og store besparelser på uddannelsesområdet. Det er derfor nødvendigt at skabe bedre vilkår for de mest pressede institutioner i landdistrikterne, så vi undgår at tabe de unge, der har længst til uddannelse. Landdistrikternes Fællesråd mener, at grund- og udkantstilskuddet bør hæves for institutionerne i landdistrikterne, så uddannelsesmuligheder garanteres over hele landet. Samtidigt bør de økonomiske barrierer ved fusioner af ungdomsuddannelser afskaffes, så incitamentet øges for at indgå i fusioner.

Professionsuddannelser

Ligesom ungdomsuddannelserne repræsenterer professionshøjskolerne en lang række decentrale uddannelsestilbud, hvilket betyder, at de står overfor mange af de samme økonomiske problemstillinger. De massive besparelser på uddannelsesområdet har resulteret i, at professionshøjskolerne er pressede særligt på deres afdelinger uden for de største byer. For at sikre, at borgerne i landdistrikterne stadig har uddannelsestilbud i deres kommune, skal der ske en forbedring af deres økonomiske situation. Der skal derfor tilføres midler ved at hæve grund- og udkantstilskuddet, og de decentrale afdelinger skal hjælpes med yderligere tilskud.

Videregående uddannelser

I Danmark er de videregående uddannelser ofte centraliseret i de større byer. Det resulterer i, at mange unge flytter fra landdistrikterne for at tage deres uddannelse, men kun hver femte vender hjem igen, viser undersøgelser. Det har store konsekvenser for erhverv og bosætning i landdistrikterne, der tømmes for fremtidens ressourcer. Det er derfor afgørende, at der enten bliver udflyttet uddannelser eller at der oprettes flere decentrale uddannelsestilbud for professionsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og universitetsuddannelser. Det er selvfølgelig vigtigt, at placeringen af decentrale uddannelser sker med hensyn til forskning, omkostning af drift af små uddannelser og efterspørgsel på uddannelse fra det lokale erhvervsliv og studerende. Samtidigt er det essentielt, at det økonomiske grundlag for lokale institutioner er til stede. Der bør derfor sikres en bæredygtig økonomisk model for uddannelser uden for de største byer med fokus på både etableringsomkostninger og fremtidig drift.

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Vigtigheden af uddannelse og uddannelseskvalitet for alle borgere fremgår i FN’s Verdensmål 4, der fokuserer på at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. Det er ligeledes en vigtig dagsorden for Landdistrikternes Fællesråd at arbejde for at sikre, at alle kan tage en uddannelse, uanset hvor i landet de bor. Uddannelser i landdistrikterne er med de nuværende udfordringer på uddannelsesområdet truet af forringelser i både uddannelsesudbud- og kvalitet. Det er derfor afgørende, at vilkårene for uddannelse i hele landet forbedres, så alle har lige adgang til uddannelse af høj kvalitet.