Sundhed og tryghed

De store strukturreformer gennem 00’erne har haft store konsekvenser for trygheden og nærheden til diverse sundhedstilbud i landdistrikterne. Landdistrikternes Fællesråd foreslår på den baggrund en række fokuspunkter og initiativer, som skal sikre, at der hvad angår sundhed og tryghed ikke opleves forskel mellem land og by.

Lighed i sundhedssektoren

I Danmark opleves der en geografisk ulighed i de tilgængelige sundhedstilbud og kvaliteten af dem. Det kommer særligt til udtryk i landdistrikterne, der samtidig har en dårligere sundhedsprofil og flere ældre med større plejebehov. Vi bør derfor sørge for, at sundhedsydelserne i landdistrikterne svarer til borgernes øgede behov, så hele landet sikres det samme høje niveau i forhold til diagnosticering, behandling og rehabilitering.

Mere sundhedsfagligt personale i landdistrikter

I landdistrikterne opleves der mange steder problemer med at tiltrække de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer, der er afgørende for at opretholde og sikre nære sundhedstilbud til borgerne. Med manglen på sundhedsfagligt personale er det svært at dække borgernes behov lokalt, hvilket resulterer i længere afstande til grundlæggende sundhedsydelser, såsom besøg hos en praktiserende læge og afhentning af medicin på apotekerne. Det er helt essentielt for borgernes sundhed, at der sikres og bevares god læge- og apoteksdækning også i landdistrikterne.

Bedre tilgængelighed til centrale sundhedstilbud

Med den overordnet set kedelige sundhedsprofil i landdistrikterne og den demografiske udvikling, der betyder flere ældre med øget plejebehov, er det nødvendigt, at der sikres bedre tilgængelighed til centrale sundhedstilbud. Det nære sundhedsvæsen er essentielt for borgernes sundhed, da det involverer grundlæggende sundhedsydelser såsom praktiserende læge, tandlæge, speciallæge, apoteker osv. For at sikre sundhedsniveauet er det vigtigt, at sundhedstilbuddene ikke forsvinder fra landdistrikterne, eller at afstandene bliver for store. Derfor bør der etableres en særlig pulje til at håndtere og udvikle det nære sundhedsvæsen i landdistrikterne.

Bedre adgang til rådgivning

Hver dag koster medicinfejl i Danmark ti menneskeliv, og det antages, at hver tiende hospitalsindlæggelse kunne være undgået med korrekt medicinering. Adgang til rådgivning samt tilbud om medicingennemgang til borgere, der har udfordringer med deres medicin, bør forbedres, og her kan særligt apotekerne spille en større rolle. De har en medicinfaglig viden, som kan hjælpe særligt hjemmeplejen og ældre på plejehjem, samt aflaste læger på flere opgaver relateret til medicin, herunder via fornyelse af receptpligtig medicin. I den sammenhæng skal apotekerne styrkes i landdistrikterne, så det erhvervsmæssige grundlag for at drive butikkerne er til stede.

Læs hele Landdistrikternes Fællesråds sundhedsudspil “Det nære sundhedsvæsen – udviklingen mod lige sundhedstilbud i hele landet”.

Politi i hele landet

I de seneste mange år er der i stigende grad sket en centralisering af danskernes tryghed i form af lukninger af nærpoliti og nedlæggelser af landbetjentstillinger. Alene siden 2008 er antallet af landbetjente mere end halveret, og det spiller en betydelig rolle for borgernes tryghed i land- og yderområderne, men også i det kriminalpræventive arbejde. Derfor er det vigtigt, at der oprettes flere nærpolitistationer i landdistrikterne, ligesom de eksisterende bør styrkes med mere mandskab. Desuden bør landbetjentene genindføres i de tidligere kommunale centerbyer, så politiet, og den tryghed der følger med, rykker tættere på borgerne

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmål 3 arbejder for at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper, og her er Landdistrikternes Fællesråds sundhedsagenda vigtig. For at sikre et sundhedsvæsen i høj klasse, hvor forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og pleje er tilgængeligt for alle og på samme høje niveau, må de geografiske uligheder udlignes. Sundhedsvæsenet i land- og yderområder skal prioriteres, så alle borgere i Danmark sikres de nødvendige sundhedstilbud indenfor en rimelig afstand, uanset deres postnummer, indkomst, alder eller mobilitet. 

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail