9 millioner til forskønnelse af små og mindre byer

Landdistrikternes Fællesråds medlemskommuner har mulighed for at søge om støtte fra byfornyelseslovens forsøgspulje 2017, som har en ramme på 9 millioner kroner.

Mange små og mindre byer har udfordringer med tomme og faldefærdige ejendomme samt nedslidt byrumsinventar, der skæmmer bybilledet og afskrækker potentielle nye beboere og erhverv.

Derfor har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu åbnet for ansøgninger til byfornyelseslovens forsøgspulje 2017 – med en ramme på 9 mio. kr. Styrelsen efterspørger forsøgsprojekter inden for nye partnerskabs- og organiseringsformer i arbejdet med tilpasning og forskønnelse af små og mindre byer. 

Landdistrikternes Fællesråds 47 medlemskommuner har mulighed for at søge om midler fra puljen. 

– Der er mange udviklingspotentialer i landsbyer, men også velkendte udfordringer som nedslidte bygninger, tomme ejendomme og manglende byliv, der hæmmer bosætning og erhvervsudvikling. Der er jo ingen af os, der har lyst til at flytte et sted hen, som er fyldt med faldefærdige boliger, eller hvor der er dårlige bymiljøer. Det skræmmer folk væk, siger næstformand for Landdistrikternes Fællesråd Karsten Gram. 

Formålet med forsøgspuljen er at udbrede mere forpligtende partnerskaber mellem kommuner, foreninger, organisationer, erhvervsliv, fonde mv. om tilpasning og forskønnelse af landsbyer. Og det er netop vejen frem, hvis man spørger Karsten Gram. 

– Det glæder mig, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har åbnet for ansøgninger til byfornyelseslovens forsøgspulje 2017, som omhandler såkaldte landsbypartnerskaber. Samarbejde mellem offentlige og private aktører er en god model for at sikre levedygtige landsbyer, siger han. 

Puljen kan både søges til nedrivning, renovering/opgradering af nedslidte ejendomme samt nye muligheder for indretning af offentlige byrum på grunde, fx efter nedrivning.

Inspiration fra Vestervig Byfornyelse 

Et af de mere velkendte initiativer er Vestervig Byfornyelse ApS i Thy, som opkøber, istandsætter og nedriver tiloversblevne huse i byen. Det har sammen med offentligt støttede byfornyelsesindsatser bidraget til en positiv udvikling af Vestervig med forsigtigt stigende ejendomspriser og færre tvangsauktioner til følge.

Lars Steffensen, bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd og medlem af Landsbygruppen Thy, håber, at modellen fra Vestervig kan sprede sig til resten af landet. 

– For år tilbage var Vestervig præget af fraflytning, ophobning af forfaldne huse, butikslukninger og nedgang i arbejdspladser. I dag har vi en positiv udvikling og folk flytter til byen. Det skyldes ikke mindst Vestervig Byfornyelse ApS, siger han og fortsætter:

– Den vigtigste faktor for udviklingen på landet er det lokale initiativ. Derfor glæder det mig, at byfornyelseslovens forsøgspulje med en ramme på 9 millioner kroner nu er klar til ansøgninger.

Vilkår for puljen 

Puljen er åben, og Landdistrikternes Fællesråds medlemskommuner inviteres til at komme med projektidéer til aktuelle udviklingstiltag, der kan være med til at sikre attraktive og levedygtige landsbyer, både fysisk, økonomisk og organisatorisk.

Der gives ikke støtte til projekter, der allerede er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift. Derudover gives der ikke støtte til produktudvikling, som en producent umiddelbart kan udnytte kommercielt.

Puljen er forbeholdt byer og områder med under 10.000 indbyggere.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 1. november 2017. 

Sådan søger man

Interesserede kommuner skal indsende deres ansøgning med projektbeskrivelse på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansøgningsskema, som kan findes på styrelsens hjemmeside (klik for mere information)

Landdistrikternes Fællesråd er national sparringspartner for Folketinget og centraladministrationen og formidler i den forbindelse relevante informationer omkring puljer, aktiviteter og lignende. 

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, funktionsleder, presse- og politisk afdeling, Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk