Mange har planer om at flytte fra byerne

Der er tegn på at udflytningen fra by til land fortsætter. En helt ny analyse viser nemlig, at 16 pct. af beboerne i byer med over 1.000 indbyggere har planer eller ønske om at flytte på landet. Det svarer til over 500.000 byboere.
Undersøgelsen er lavet af Vilstrup Research for Miljø- og Energiministeriet, og den ny viden skal indgå i overvejelserne om, hvad der skal gøres for at få flere byboer til at flyt-te på landet, hvorved bl.a. boligmanglen i byerne kan reduceres.
"Det er et spændende resultat", siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd Thorkild Ljørring Pedersen. "Selv om en statistisk analyse ikke altid er lig med virkelig-heden, viser undersøgelsen en betydelig interesse for at flytte fra by til land. Hvordan vi får folk til at flytte ud i landdistrikterne vil indgå i det visionsarbejde, som Landdistrikter-nes Fællesråd sætter i gang i løbet af året."

Blandt de 16 pct. er der forholdsvis mange unge under 30 år og kun få over 60 år.
Husstandsindkomsterne hos de måske kommende landboere, viser at der hos de fle-ste er rimelige økonomiske rammer for at realisere planerne. Over halvdelen har en år-lig husstandsindkomst på over 300.000 kr., 24 pct. har mellem 150.000 og 300.000 kr. og 16 pct. har en årlig husstandsindkomst på under 150.000 kr. 

OK med afstanden
Der er forskellige forestillinger om, hvad man mener med at ville bo på landet. Bl.a. er der ikke entydige svar på, hvor mange minutter man er villig til at køre til nærmeste stør-re by. Dog siger 3 ud af 4, at mellem 0 og 30 minutters kørsel er acceptabelt. Og det svarer til 30-40 km, alt efter hvor i landet man bor. Mest almindeligt er 21-30 minutter, men det kan være væsentlig mere eller mindre.
   10 pct. vil dog gerne bruge mellem ½ og 1 time på transporten, mens 18 pct. erklære-de sig villige til at køre i flere end 1 time.

Ejerbolig foretrækkes
Der er et betydeligt klarere billede med hensyn til ønsker til boligen. Man vil bo i ejerbo-lig.
   Det giver hele 87 pct. giver udtryk for, mens kun 9 pct. (især de ældre) udtrykker inte-resse for en andels- eller lejebolig.
   Blandt dem, der foretrækker ejerbolig, ønsker 54 pct. at bo i et fritliggende hus og 34 pct. i et nedlagt landbrug.
   Der er ikke interesse for nybyggeri. Over 90 % ønsker en eksisterende bolig. 54 pct. siger, at den stort set skal være indflytningsklar, mens 37 pct. ønsker sig en bolig, som kræver meget istandsættelse.
   "Hvis undersøgelsens resultater holder stik, hvad vi håber, bliver der brug for mange boliger på landet i de kommende år, og der bliver også brug for nybyggeri", siger Thor-kild Ljørring Pedersen. Men der er også andre muligheder. En del af de tomme land-brugsbygninger kan evt. indrettes til 2-3 familier, jordbrugsparceller kan etableres i til-knytning til landsbyerne, og endelig er der stadig boliger, der købes og sælges på al-mindelig vis.

Hvorfor flytte på landet?
Det mest markante enkeltstående forhold er huspriserne, som de fleste (63 pct.) tillæg-ger stor betydning.
   Herefter følger forhold relateret til børn: Adgang til fritidsaktiviteter og service niveau med hensyn til skole og institutioner, men der  bliver også udtrykt klare ønsker om mu-lighed for kollektiv transport og et rimeligt serviceniveau med hensyn til indkøbsmulig-heder i nærmiljøet.
   De mindst vigtige forhold er muligheden for at arbejde hjemme og muligheden for at drive hobbylandbrug som 30 pct. dog angiver som en væsentlig grund.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *