Klarere regler

Klarere regler, for brug af tomme landbrugsbygninger

Efter miljø- og energiminister Svend Aukens udtalelse i Folketinget, forventes der nu
klarere regler for, hvad tomme landbrugsbygninger på landet kan anvendes til. De
nye regler vil komme i form af en vejledning, der er under udarbejdelse. Det vil give
bedre muligheder for at udnytte de adskillige millioner kvadratmeter lokaler, som
Landbrugets Rådgivnings Center anslår er egnede til alternativ anvendelse.

Oplysningen fra Sven Auken kom, da fire forslag var til debat i Folketinget for nylig.
Forslagene åbner flere muligheder for anvendelse af tomme landbrugsbygninger til
boliger og erhverv samt muligheder for at foretage til- og ombygninger af eksisterende
virksomheder i det åbne land.

De fire forslag blev henvist til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Selv om regeringen er imod forslagene oplyste Svend Auken, at han er i færd med at
udarbejde en ny vejledning om administration af landzoneloven.

“Den gamle vejledning er fra 1996, og der er sket meget siden. Naturklagenævnets
praksis har udviklet sig og megen ny lovgivning er kommet til”, sagde han.
I den nye vejledning er der lagt et stort arbejde i at formidle det omfattende regelsæt
ud til amter og kommuner, så administrationen bliver lettere og mere ensartet.

“Vi er opmærksomme på at ændrede driftsformer i landbruget kan indebære, at der i
højere grad end tidligere er brug for f.eks. medhjælperboliger”, sagde ministeren i Fol-
ketingssalen, og tilføjede:

Der er åbenbart en vis usikkerhed om mulighederne for frit at tage landbrugets
gamle driftsbygninger i brug til forskellige former for erhvervsvirksomhed. Derfor vil
reglerne herfor blive præciseret i vejledningen. Den vil ligeledes henstille til landzone-
myndighederne, at der bør gives tilladelse til mindre udvidelser af erhvervsvirksomhe-
der, medmindre udvidelsen er i strid med de hensyn til landskab, natur og miljø, som
skal varetages efter planloven. Større udvidelser til regulær industri eller stor er-
hvervsvirksomhed hører hjemme i byernes erhvervsområder.

“Jeg vil også stærkt opfordre kommunerne til at leve op til deres ansvar og give klar
besked om mulighederne for fremtidige udvidelse allerede når en virksomhed anmel-
der sin etablering i en gammel landbrugsbygning. På den måde skaber man ikke for-
ventninger, som ikke lovligt kan indfris senere”, lød det fra ministeren.

Landdistrikternes Fællesråd hilser en afklaring af, hvad man må og ikke må, velkom-
men. “Det er vores opfattelse, at denne afklaring vil kunne bidrage til at de mange
ledige kvadratmeter kan udnyttes på en positiv måde til både erhverv og boliger”, ud-
taler Landdistrikternes Fællesråd formand Thorkild Ljørring Pedersen.
“Mange steder vil man umiddelbart kunne anvende de eksisterende lokaler især til
start af nye mindre virksomheder, der ikke er til gene for lokalsamfundene, miljøet og
naturen”, slutter han.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *