Det lokale Danmark skal “redde” samfundet

”Det lokale Danmark med en mangfoldighed af landdistrikter sidder kort og godt med løsningen på Danmarks udfordringer og nøglen til Danmarks udvikling.”

Det lyder måske meget optimistisk og nogle vil sige naivt, men det er ikke desto mindre sandheden. Skal potentialerne i Det lokale Danmark, som er alle områder udenfor hovedstaden og de 2-3 største byer, udnyttes optimalt, så kræver det et opgør med mange års vanetænkning med centralisering og ensidig satsning på bysamfundene. Der skal skabes nogle bedre rammevilkår for udvikling i bosætning og erhverv med tilhørende jobskabelse.

Bedre rammevilkår har Landdistrikternes Fællesråd (LDF), som overordnede landdistriktsorganisation, kæmpet for i en årrække. Men landspolitisk var forståelsen tidligere ikke særlig stor. Det lykkedes LDF at få den landspolitiske platform højnet via etableringen af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer samt etableringen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. De var ikke etableret uden LDFs landdistriktspolitiske indsats.

Medierne begyndte først for alvor at interessere sig for Det Lokale Danmarks landdistrikter og yderområder for 5-7 år siden, da den økonomiske krise ramte hele landet og begreber som Den Rådne Banan og Udkantsdanmark opstod med udgangspunkt i alt det elendige.

Medierne, befolkningen og politikerne er dog ved at få øjnene op for at vores samfunds udviklingsmotor sidder i Det Lokale Danmark, i landdistrikter og yderområder. Der kan skabes mange tusinde arbejdspladser og via eksport tjenes mange mia. kr. flere til vores land, som er nødvendig for at velfærden med skoler, daginstitutioner, ældrepleje og hospitaler kan bestå.

Det kræver dog, at politikerne skaber bedre rammevilkår i Det Lokale Danmark, samt at den politiske centraliserings-dagsorden ændres til decentralisering. Hvis de forhold er til stede, så vil ildsjæle, iværksættere og generelt hele befolkningen i Det Lokale Danmark i lokalsamfund og i virksomheder tage teten og skabe ny positiv udvikling og vækst.

Senest har LDF via deltagelse i alliancen Danmark På Vippen været med til at aflive myten om, at hvis der skabes 100 arbejdspladser i Hovedstadsregionen, så skaber det 20 nye arbejdspladser i resten af landet. Mange politikere har ellers ud fra nogle løse data troet, at alt der styrkede hovedstaden, det gavnede også resten af landet. Måske vil det vise sig, at det er lige modsat. Alt der gavner Det Lokale Danmark i landdistrikter og yderområder, det gavner også hovedstaden. Det giver et noget andet billede af, hvor der skal investeres!

Der er en række myter, der skal undersøges og aflives.

Bedre rammevilkår

De rammevilkår, der skal forbedres, har LDF i flere år grupperet i 5 hovedområder

 • Fysisk bosætning

 • Erhverv / Jobskabelse

 • Infrastruktur

 • Uddannelse

 • Sundhed/Tryghed

Hvis vi skal skabe positiv udvikling i Det Lokale Danmark i landdistrikter og yderområder, så nytter ikke, at vi i dag har….

 • Dårlig infrastruktur med manglende mobildækning og højhastighedsbredbånd som hindrer bosætning og virksomhedsdrift. Et overordnede vejnet som skal opgraderes kraftigt.

 • En planlov som blokerer eller hindrer udviklingen i mange erhverv og bosætning i landzone og kystområderne.

 • Dårlige erhvervsvilkår for brancher som betyder meget i landdistrikter og yderområder og som har stor beskæftigelsesbetydning og potentiale, fx fødevareklyngen, anden direkte produktion og turisme.

 • Reduktion af statslige arbejdspladser som i stedet tilgodeser hovedstaden.

 • Urimelige økonomiske vilkår for land- og yderkommuner, så mulighederne for at levere god service er langt sværere end i hovedstaden og de største byer som har ressourcer nok.

 • Lukket alt for mange korte og mellemlange uddannelsesmuligheder uden for de største byer.

 • Skabt et samfund så man ikke engang kan låne penge til en bolig uden for de større byer.

 • Skabt et samfund hvor man ikke kan skaffe kapital til virksomhedsstart, produktionsudvidelser og dermed jobskabelse, udenfor de større byer!!

 • Behov for mere byfornyelse og forskønnelse, efter at vi i 80’erne og 90’erne brugte store milliard beløb i hovedstaden og de største byer.

Hvis de basale rammevilkår blev klart forbedrede, så kunne der skabes arbejdspladser, indtægter til Danmark, til vores velfærd og endelig mere bosætning i hele landet. Det vil kunne skabe en velfærd, så vi også fortsat kan have råd til at tilgodese vores natur og miljø som lokalbefolkningen, gæster og turister sætter pris på.

I LDF ønsker vi rimelige vilkår i Det Lokale Danmark i landdistrikter og yderområder, så ildsjæle og iværksættere og øvrige borgere reelt kan bosætte sig efter ønske og ikke flytter til de største byer, fordi mulighederne og vilkårene var for urimelige lokalt. Flere undersøgelser viser at 80 % af befolkningen ønsker bedre forhold for befolkningen i landdistrikterne.

Center for Fremtidsforskning har for nylig påvist, at hvis der blev skabt bedre rammevilkår for erhverv og bosætning i hele landet, og hvis staten placerede statslige arbejdspladser i hele landet fremfor centralisering, så ville der være basis for befolknings-stabilitet og endda fremgang i de fleste landkommuner og yderkommuner.

Der skal faktisk ikke ret meget til inden flere vil flytte til Det Lokale Danmark, og skabe mere positiv udvikling i befolkningsudvikling og erhvervsudvikling, og at trenden vil ændre sig fra urbanisering og nogle steder i retning af ruralisering (som er den ukendte modsætning til urbanisering)

Vi har dog behov for at få flere af de gode eksempler frem i lyset, med folk som aktiv flytter fra de største byer og til Det Lokale Danmark for at leve det gode liv uden for storbyen. Gode eksempler på folk som oplever sammenholdet og fællesskabet ved at bosætte sig i en mindre by. Eller iværksættere og virksomheder, der blomstrer og skaber udvikling, eksport samt arbejdspladser. Det kan være med til at aflive myten om ”Udkantsdanmark”.

Det er i 2015 et valgår. Jeg håber, at politikerne kan se alvoren. At vi står ved en skillevej. Vi kan gå den ene vej og lukke dele af landet ned, som er en aktuel risiko. Eller skabe et Danmark i positiv udvikling i hele landet, så vi får råd til velfærdsgoder i hele landet.

Emnet med Udvikling og bosætning i hele landet, af medierne ofte kaldet ”Udkantsdanmark”, bliver et varmt valgtema i det kommende valg. Og vi ønsker, at mange deltager aktivt i debatten.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

2 svar til Det lokale Danmark skal “redde” samfundet

 1. Mona Hvid skriver:

  “Det lokale Danmark”. Rigtig. Rigtig godt begreb.
  Tak for det.

 2. Stay Local – Go Global!
  Danmarks geografiske placering i Europæisk og global sammenhæng giver særlige udfordringer. Vi skal udvikle os! Ellers ender vi som en europæisk udkantsprovins, som skal leve af planøkonomiske overførselsindkomster fra EU. Bl.a. for at gøre det, så skal vi erklære UdkantsDanmark for nedlagt. Vi skal koncentrere os om at udvikle KystDanmark!

  For at udnytte alle ressourcerne, skal hele Danmark på tegnebrættet. Urbaniseringstendensen kan kun påvirkes ved, at de, der ønsker det, skal kunne blive så længe som muligt på egen egn og der være med til at skaffe sig selv og andre en beskæftigelse, indkomst og liv. Det ud-vikler KystDanmark!

  5. punktplan til udvikling af Kystbyer!

  1. Erhvervsakademier med landskabsarkitektuddannelser får til opgave at lave smukke, kreative og
  anderledes indfaldsveje til alle kystbyerne i KystDanmark.
  Visualiseringen skal være med til at give forbikørende et fingerpeg om, hvad der er denne egns særlige
  styrke.

  2. I alle kystbyer etableres faciliteter – især bredbånd – så den enkelte selv kan få et produktionssted
  og/eller finde samarbejdspartnere til innovations- og produktionsklynger.

  3. Alle eksisterende bygningsfaciliteter som kan omdannes til produktion; innovation; hjemmear-
  bejdspladser; børnepasning; aflevering af dagligvarer, overnatningsmuligheder etc. etc. kortlægges og
  lægges på den enkelte kystbys hjemmeside. Flere kystbyer kan selvføl-gelig også koordinere indsat-
  serne.

  4. Lokale fyrtårne uddannes til erhvervsmentorer og turistguider. I kystbyer med > 5.000 indbyggere
  bygges håndværker- og turistcampusser hvor både unge og ældre ele-ver/borgere kan hhv. uddanne og
  efteruddanne sig.

  5. Lokale/regionale væksthuse, erhvervsakademier, handelshøjskoler, universiteter, skoler m.v. inddrages
  i arbejdet med udvikling af informationsmateriale, hjemmesider etc. etc.

  Det vil være naivt at tro, der kommer en ny Grundfos eller en ny Danfoss. Til gengæld er det realistisk at tro, at vi i Danmark kan noget særligt, hvis vi udnytter Danmarks decentrale demografi til også at lave decentrale produktionsstrukturer.

  Det skal gøres muligt for iværksættere og SME’er decentralt i hele Danmark at få adgang til flytbare og/eller mobile modulopbyggede produktionsenheder – udstyret med moderne robot-, automations-, arbejds-miljø-, miljø- og IT teknologi. Det kan også i global sammenhæng gøre dem konkurrencedygtige!

  Vi har gjort det før!
  For godt og vel 125 år siden – i 1882 – blev Danmarks første andelsmejeri stiftet i Hjedding. For 60 år siden – i 1963 – gik Danmark fra at være et landbrugsland til at være et industriland.

  I naturskønne områder henstår tomme landbrugsejendomme, produktionslokale og beboelses-ejendomme, nedlagte skoler, rådhuse og politistationer, som under de nuværende forhold kun venter på nedrivning. Og ingen vil bo og udvikle i områder, hvor der både psykisk og fysisk er langt til alt – og hvor der på sigt hverken findes skoler, købmænd, erhverv eller internet.

  I stedet for at konkurrere med storproduktionen i til enhver tid lønbillige områder på deres be-tingelser – så skal vi styrke og udvikle vore decentrale og mobile produktionsressourcer. Det gør vi ved at automatisere små, men meget fleksible og omstillingsparate produktionsenheder, hvor 1 – 2 mand med robotter betjener teknologisk avancerede maskiner. Eller hvor 20 til 30 mand i modulopbyggede klynger samarbejder.

  Med denne struktur og tankesæt kan vi i Danmark meget fleksibelt producere kundetilpassede færdigvarer og semiprodukter til konkurrencedygtige priser. I stedet for at afvikle Danmark, så skal vi udvikle: The Danish Way to stay Local and go Global!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *