Eksterne udvalg

Landdistrikternes Fællesråds deltagelse i udvalg og eksterne repræsentationer

For at leve op til missionen om at samle, dele og kommunikere viden til gavn for Danmarks landdistrikter og yderområder, deltager Landdistrikternes Fællesråd i en række råd, bestyrelser og udvalg. En del af udvalgsdeltagelsen sker som led i fællesrådets funktion som national sparringspartner for Folketinget og centraladministrationen, mens andet sker i egenskab af interesseorganisation.


Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet

Som national sparringspartner for centraladministrationen har Landdistrikternes Fællesråd i mange år været en del af det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet (DRUPL). Udvalget rådgiver regeringen og dens ministre i politiske sager, der har betydning for de danske landdistrikter og yderområder. Det bliver ledet af erhvervsministeren.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Steffen Damsgaard.


Bestyrelsen i Center for Landdistriktsforskning under Syddansk Universitet

Det nationale forskningscenter på landdistriktsområdet har som formål at bidrage til udviklingen af bæredygtige landdistrikter. Centerets forskere udgiver jævnligt rapporter og undersøgelser, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår. Som medlem af centerbestyrelsen agerer Landdistrikternes Fællesråd både praktisk ekspert og national sparringspartner, ligesom fællesrådet har en løbende dialog med centeret om aktuelle tendenser, der vedrører udviklingen af levedygtige landdistrikter.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i bestyrelsen er Steffen Damsgaard.


Overvågningsudvalget for Landdistriktsprogrammet under Landbrugsstyrelsen

Overvågningsudvalget for landdistriktsprogrammet 2014-2020 er nedsat af Landbrugsstyrelsen med deltagelse af en række myndigheder og organisationer med faglig viden inden for området. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen. Landdistriktsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med landdistriktsprogrammet og godkender forslag til programændringer. Landdistrikternes Fællesråds rolle er bl.a. at varetage interesserne for de lokale aktionsgrupper (LAG) og fødevareklyngen.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Grethe Saabye, suppleant er Noa Jankovic.


Overvågningsudvalget for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet under Fiskeristyrelsen

Overvågningsudvalget for Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram for programperioden 2014-2020 er nedsat af Fiskeristyrelsen. Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, fiskerierhvervet, DTU, miljøorganisationer, brancheorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen. Landdistrikternes Fællesråds rolle er bl.a. at varetage interesserne for de lokale aktionsgrupper (FLAG) og fiskerisektoren.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Mette Korsholm, suppleant er Grethe Saabye.


Dansk Erhvervs Udvalg for Turisme- og Oplevelsesøkonomi

Det er udvalgets hovedopgave at fremkomme med anbefalinger til Dansk Erhvervs erhvervspolitiske holdninger med udgangspunkt i turisme- og oplevelsesområdet. Udvalget drøfter endvidere aktuelle emner af betydning for branchens virksomheder. Turisme- og oplevelsesområdets medlemmer er brancheforeninger, virksomheder samt brancheforeningssekretariater inden for disse områder. Landdistrikternes Fællesråds rolle i udvalget er bl.a. at varetage landdistriktskommunernes interesser inden for området.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Grethe Saabye.


Partnerskab for Dansk Ø-turisme

Formålet med partnerskabet er at markedsføre de 38 danske øer, der er en del af Ø-passet. Dette sker bl.a. ved at deltage i og iværksætte fælles kampagner og arrangementer. Danske Rederier, Dansk Erhverv, Færgesekretariatet, Sammenslutningen af Danske Småøer, De Samvirkende Købmænd og FOOD er en del af partnerskabet, som sekretariatbetjenes af Landdistrikternes Fællesråd.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Steffen Damsgaard.


Arbejdsgruppen for taxidækning i landdistrikterne

Formålet med arbejdsgruppen, som er nedsat af Dansk Taxi Råd og Landdistrikternes Fællesråd, er at evaluere, hvordan de nye rammebetingelser på taxiområdet understøtter taxidækningen i landdistrikterne. Medlemmerne i arbejdsgruppen er bredt sammensat af repræsentanter fra brancheorganisationer, kommuner og transportforskere. Resultaterne af udvalgets arbejde samles i en redegørelse, som første gang præsenteres i starten af 2019 og forelægges Transportministeriet og forligskredsen.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i udvalget er Steffen Damsgaard, borgmester Ole Wej Petersen (Ærø Kommune) og borgmester Carsten Rasmussen (Næstved Kommune).


Styregruppen for Spor i landskabet

Styregruppen for Spor i Landskabet varetager arbejdet med at etablere vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i styregruppen er Anders Brandt.


Hela Norden Ska Leva

Den nordiske samarbejdsorganisation Hele Norden Ska Leva arbejder for at styrke landdistriktsområdet i Norden. Landdistrikternes Fællesråd har siden netværkets opstart været den danske repræsentant, og deltager med viden og erfaringer fra de danske landdistrikter.

Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i styregruppen er Steffen Damsgaard.