Folkemødet 2014

Referat fra debatterne i LDF’s telt på Folkemødet 2014

Landdistrikternes Fællesråd til Folkemøde 2014 på Bornholm

Landdistrikternes Fællesråd afholdt bl.a. en række velbesøgte debatter på Folkemødet:

 Torsdag d. 12.juni:

”Må vi være her…! for Land- og Kystzonereglerne?”

Et panel bestående af MF Lars Dohn, Enhedslisten; MF Henrik Høgh, Venstre og byrådsmedlem for Socialdemokraterne Søren Elbæk, Ringkøbing-Skjern Kommune debatterede Land- og Kystzonereglerne.

De 3 paneldeltagere debatterede aktivt for og imod Planlovens meget stramme regulering af det åbne land og kystzonen. Søren Elbæk og Henrik Høgh var meget enige i, at planloven og den meget restriktive regulering af det åbne land og kystzonen virker hæmmende på erhvervs- og turismeudvikling samt bosætning og kom begge med eksempler på uforståelige forbud og begrænsninger. Lars Dohn derimod forsvarede planloven som et godt og vigtigt redskab til beskyttelse af vores skønne natur, men anerkendte at der findes eksempler på, at loven i nogle tilfælde administreres for stramt.

Både Henrik Høgh og Søren Elbæk mente begge, at naturen naturligvis skal beskyttes. Ingen ønsker jo spanske solkysttilstande, da naturen jo netop er en af landdistrikternes største styrker.

Søren Elbæk og Henrik Høgh efterlyste mere rum til lokale og individuelle vurderinger og ønskede derfor mere kommunal kompetence i forhold til administration af loven.

På trods af de 3 debattørers lidt forskellige syn på planloven og kystzonereglernes fortræffeligheder sluttede debatten med, at alle tre debattører opnåede forbavsende stor enighed om, at der er behov for at se på de centrale myndigheders fortolkning af planloven og kigge planlovens bekendtgørelser og vejledninger efter i sømmene for at sikre bedre udviklingsmuligheder for landdistrikter og øer.

 

Fredag d. 13. juni:

”Tryghed trods afstand – landdistrikternes muligheder”

Mads Espersen fra tænketanken ”Mandag morgen” ledede en meget spændende debat med et panel bestående af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd; Politidirektør Jens Kaasgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi; Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen, Venstre fra Danske Regioner og

Borgmester Winnie Grosbøll, Socialdemokraterne, Bornholms Regionskommune. Tilhørerne deltog også meget livligt i debatten.

Paneldebatten tog udgangspunkt i Politi- og Sundhedsreformerne, som har betydet større afstande til sygehuse og mindre synlighed af politiet i gadebilledet lokalt og om de større afstande har haft betydning for landbefolkningens generelle tryghed.

Mads Espersen pegede som indledning på, at en nylig undersøgelse, som viser at befolkningens holdning til sygehuslukninger har ændret sig i en mere positiv retning.

En anden undersøgelse viser, at Bornholm er det område i Danmark, hvor befolkningen føler sig mest trygge. Winnie Grosbøll s bud på, hvorfor det er sådan er, at Bornholm er en isoleret ø med langt til alt. Men også har en grundlæggende tillid til og oplevelse af, at tingene fungerer, når man har brug for dem.  Når systemerne virker – er folk trygge! Desuden er Bornholm et lille samfund, hvor nærhed og det at man har hinanden tæt på skaber tryghed.

Steffen Damsgaard mente, at det at befolkningen i landdistrikterne generelt er mere trygge er et både og.

Responstiden er og bliver vigtig – hvad enten man har brug for politi eller ambulance.

Anne V. Kristensen mente, at i forhold til sundhedsområdet, så har den stærkt forbedrede præhospitale indsats med lægeambulancer og lægehelikoptere givet en sikrere og bedre behandling og redder flere liv. Da man nu kommer direkte og hurtigere frem til eksperterne.

Dette var Steffen Damsgaard enig i, for så vidt angår akut sygdom og ulykker, men påpegede at fødende kvinder med over 100 km til fødestedet nok ikke ser helt så optimistisk på den større afstand til sygehusene.

Også politireformen blev diskuteret.  Jens Kaasgaard påpegede, at politireformen og lukningen af politistationer har medført større indsats mod kriminalitet og mere rullende politi på vejene, hvilket har medført en mindre stigning i kriminalitet i forhold til tidligere år, bl.a. er antallet af indbrud i Midt- og Vestjyllands politikreds faldet mere end landsgennemsnittet. Kaasgaard pegede desuden på, at oprettelse af de såkaldte ”Tryghedsambassadører” – et samarbejde mellem borgerforeninger og politiet- har været med til at skabe øget tryghed gennem tættere dialog med lokalområdet og politiet.

Panelet var enige om, at den digitale-infrastruktur (mobildækning og bredbåndsforbindelser)  er afgørende for, at folk i landdistrikterne føler sig trygge. Det er helt afgørende, at man kan få fat i hjælp, når man har brug for den!

Panelet og tilhørerne var desuden enige om, at det er vigtigt at få fortalt alle de gode historier fra landdistrikterne og gøre op med den stigende stigmatisering af landdistrikterne som udkant med faldefærdige rønner og lutter tilbagegang.

Steffens Damsgaard påpegede, at Landdistrikternes Fællesråds opgave både er at fortælle de gode historier, men også sætte spot på de ting, der ikke fungerer godt nok, og det er til tider lidt at balancere på en knivsæg.

Den spændende og konstruktive debat blev rundet af med, at Winnie Grosbøll henviste til politiets ”Tryghedsambassadører” som skaber synlighed og synlighed skaber tryghed. Og Steffen Damsgaard, der slog fast, at dialog og samarbejde virker!

 

Fredag d. 13.6.

”Vær nu smart, Stat!

Temaet ”Udlægning af statslige arbejdspladser kan skabe vækst og beskæftigelse” blev livligt diskuteret af et panel bl.a. bestående af MF Bjarne Lausten, Socialdemokraterne; Arne Boelt, borgmester i Hjørring kommune; Helle Hjortnæs Kristensen, Aalborg Universitet, repræsentanter fra HK; Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd og direktør Jens Kruhøffer, JK Innovation samt et meget aktivt publikum.

Mange meninger og holdninger ”krydsede klinger” om betydningen af udflytning af flere statslige arbejdspladser til provinsen og landdistrikterne.

Her er et lille uddrag:

 • Statslige arbejdspladser betyder meget for landområderne, statslige arbejdspladser er ikke kun arbejdspladser, men skaber også udvikling
 • Der er 7 statslige styrelser på landet, men 36 statslige styrelser i København
 • Viden opbygges på tværs af styrelser og ministerier og viden trives bedst i dette miljø. Sæt i stedet værdi på naturen og jorden. Brug jorden til regionale madprodukter i stedet for statslige styrelser.
 • Vi har også bredbånd og telefoner på landet, mon ikke også styrelserne kan bruge det redskab til netværk og vidensudveksling?
 •  Grundfos og Danfoss kan godt netværke og trives der, hvor de er opstået og ligger, så mon ikke også staten kan?
 • Det nytter ikke, at vi alle stuver os sammen i København, der er ikke plads og vi kan ikke leve af landbrug alene.
 • Viden forgrenes bedst på landet, hvor den spredes bedst mellem styrelse, virksomheder og organisationer. Gode eksempler er Kystdirektoratet i Lemvig og Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. Styrelser, der peger på at de ligger tæt på det arbejder med. Flyt derfor det ud, som erhvervslivet samarbejder med.
 • Lad os bruge fornuften og placere det som giver mening, uden for København.
 • Christiansborg skal tænke helhed. Husk, at styrelserne er til for HELE landet!
 • Vi har behov for vidensdeling og sammenhængskraft i HELE landet.
 • Spørgsmålet er: Hvordan vil vi bruge videns arbejdspladser til at skabe udvikling. Det er et politisk spørgsmål og ikke en diskussion om at det kan lade sig gøre.
 • Hvis vi vil et Danmark i balance, MÅ vi kigge på udflytning af statslige arbejdspladser. Men det er en svær øvelse, når der skal spares og findes politiske løsninger og kompensationer.
 •  Vi må i kommuner og regioner stå sammen i kampen for udflytning af statslige arbejdspladser

Lørdag d. 14.6.

”Landboturisme – Dansk Varemærke”

Med udgangspunkt i, at Danmark er kendt for at være en af de førende landbrugsnationer og at landbruget byder på meget mere end hardcore vækst, teknologi og eksport. landbruget og at landdistrikterne har et stort turistpotentiale, der kan give danske og udenlandske familier oplevelser for livet gennemførtes en meget løsningsorienterede og positiv. I debatten deltog bl.a. Lone Andersen, Næstformand i Landbrug og Fødevare; Lennart Damsbo-Andersen, Socialdemokraterne, MF og næstformand for Udvalget for Landdistrikter og Øer; Anni Mathiassen, Venstre, MF og medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer; Henning Hyllested, Enhedslisten, MF og medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer samt Steffen Damsgaard, Formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Uddrag fra debatten:

Lone Andersen:  Landboturisme skaber arbejdspladser og udvikling og kan bidrage til at fortælle om landbruget. Vi er gode til at tale sammen, men vi skal også være gode til at fortælle de gode historier om livet på landet til alle andre!

Anni Mathiassen: I dag er der 500 steder med landboturisme, ¾ af de besøgende er danskere og resten er udlændinge. Og der er et stort potentiale, men udviklingen er begrænset af rammebetingelser og bureaukratiske regler, som planlovsbestemmer, fødevarelovgivning samt for dårlige belåningsmuligheder og internetforbindelser. Og husk at fortælle de gode historier – også den om, at man i gennemsnit lever 7 år længere på landet end i byen. Også et argument for at flytte på landet.

Henning Hyllested: Vi har et stort formidlingsarbejde i at gøre landdistriktsturisme til en del af den nationale turismestrategi. Landbo- og landdistriktsturismen står i dag i for stor konkurrence til kystturismen. Kommunerne bør prioriterer landdistriktsturisme meget højere og have blik for at skabe mobilitet fra kystturismen til landturismen – også på tværs af kommunegrænser. Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner har netop indsendt forslag om samarbejde om kystturisme, hvorfor ikke også samarbejde på tværs af kommunegrænser om landdistriktsturisme. Kommunerne bør gøre op med snobturismen. Landdistriktsturisme kan også være lavbudget tilbud, f.eks. vandre-  og cykelturisme.  Der er kæmpe potentiale i landdistriktsturisme og kobling til lokale fødevareproducenter og vigtigt at få indtænkt kirker og anden kulturarv ind i Landdistriktsturismen. Og lad os så få set på løsninger af de udfordringer som Anni nævner, herunder eventuelle afgiftslettelser for små fødevareproducenter.

Lennart Damsbo-Andersen:  Vigtigt debat og vigtigt at få gjort op med myterne. TV bør være med til at præsentere de gode historier om livet på landet.

Det er nødvendigt at kigge på planlovens alt for stramme regulering af erhvervsmulighed, iværksætteri og bosætning. Vi må også kigge på belåningsmulighederne på landet.

Det SKAL være muligt at leve og bo på landet.

Til sidst resulterede den store tværpolitiske forbrødring i helt konkret handling, idet de 3 MF´ere lovede at tage hinanden i hånden og sammen finde løsninger på de barrierer, som debatten havde rejst. Dette skal ske på grudlag af et ”Barrierekatalog” som Landdistrikternes Fællesråd; Landbrug og Fødevare; Sammenslutningen af Danske Småøer i samarbejde med Landboturismen lovede at udarbejde.


Debatter i Landdistrikter og småøers telt
Vær med i teltet hos Landdistrikterne og Småøer. Her vil der blive diskuteret livligt og arbejdet i workshops. Se emnerne her:

Torsdag den 12.juni

Kl. 18.00 – 19.00
Må vi være her….!..for land- og kystzonereglerne?
Hvordan kan vi sikre flere muligheder for befolkningen i landdistrikter, samt kystnært??

Mød bl.a. Direktør i Videncenter for Kystturisme Lars H. Olsen, Byrådsmedlem Søren Elbæk, Ringkøbing-Skjern kommune, Medlemmer af Folketingets udvalg for Landdistrikter og øer.
Debat Folkemødet zonelovgivning

Fredag den 13. juni

Kl. 12.00 – 13.00
Tryghed trods afstand – landdistrikternes muligheder.
Den fysiske afstand til politi og sundhedsvæsen er blevet større i mange landområder. Hvordan skaber man tryghed når politiet er mindre synligt i gadebilledet og sygehuset ligger en times kørsel væk?

Mød bl.a. politidirektør Jens Kaasgaard, Formand For Regional Udvikling Anne V Kristensen, Borgmester Winnie Grosbøll, Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard, Mads Espersen, Projektleder Mandag Morgen.
Tryghed trods afstand debat fredag

Kl. 16.00 – 17.00
Vær nu smart, Stat!
Udlægning af statslige arbejdspladser kan bidrage til vækst og beskæftigelse

Mød bl.a. Bjarne Laustsen MF, Henrik Larsen Forstander Esbjerg Erhvervsakademi, Jens Videnskær og Annette Godsvig Laursen HK stat, Helle Hjortnæs Kristensen, Aalborg Universitet, Steffen Damsgaard Landdistrikternes Fællesråd, Jens Kruhøffer, JK Innovation
Vær nu smart stat

Kl. 17.30 – 18.30
Jamen I har jo selv valgt at bo der!
Er der et valg? Hvad skal der til, for at der reelt er tale om et valg når man vil bestemme, hvor man gerne vil bo?

Mød bl.a. Dorthe Winther Formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, Bent Hindrup Andersen Sammenslutningen af Danske Småøer, Flemming Damgaard Larsen, medlem af Folketingets udvalg for småøer, Kirsten Sydendal, medlem af Quality Lolland Falster.

Kl. 19.00 – 19.30
Lasse og Mathilde underholder:
Kom og hør Lasse Helner og Mathilde Bonde fortolke viser om livet på landet og på øerne.

Lørdag den 14. juni

Kl. 10.00- 11.00
Færgedrift til småøerne – hvor svært kan det være?
Færgerne er alfa og omega for småøerne og den fremtidige udvikling. En småø starter ikke ved kystlinjen, den starter på færgen.

Mød bl.a. Søren Andersen, forman for småøernes Færgeselskaber, Dorthe Winther Formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, Hans Chr. Schmidt, formand for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Småøer, Lennarts Damsbo-Andersen, Næstformand for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Småøer

Kl. 12.30 – 14.00
Landboturisme – Dansk Varemærke
Danmark er kendt for at være en af de førende landbrugsnationer. Landbruget byder på meget mere end hardcore vækst, teknologi og eksport. I  landbruget er et stort turismepotentiale, der kan give danske og udenlandske familier oplevelser for livet.

Mød bl.a. Lone Andersen, næstformand Landbrug og Fødevarer, Anni Matthiesen,  (V) Udvalgsmedlem udvalget for Landdistrikter og Øer, Lennart-Damsbo-Andersen, (S) Næstformand udvalget for Landdistrikter og Øer, Henning Hyllested, (ENH) udvalgsmedlem Udvalget for Landdistrikter og Øer, Steffen Damsgaard Formand Landdistrikternes Fællesråd.
Landboturisme Dansk varemærke

Søndag den 15. juni

Kl. 10.00 – 11.00
Nye tider – Nye roller. Centerbyernes Udfordringer.
Workshop
Landdistrikternes Fællesråd og De Samvirkende Købmænd har begge afsluttet spændende projekter om udvikling i hovedbyerne i de Gamle kommuner.

Kom og hør om projekterne og få en debat med bla. John Wagner Adm direktør De samvirkende Købmænd, Steffen Damsgaard og Kirsten Bruun Landdistrikternes Fællesråd.
Workshop søndag Bornholm