Erhverv

En stor del af de danske virksomheder ligger i dag i landdistrikterne, hvor de medvirker til at skabe vækst og udvikling. Virksomhederne skal sikres tilstrækkelige vilkår, både hvad angår infrastruktur, finansiering og diverse støtteordninger. I det lys anbefaler Landdistrikternes Fællesråd en række fokusområder og initiativer, som skal forbedre muligheden for at drive erhverv i landdistrikterne.

Landdistriktsvækstpilotordningen

Virksomheder beliggende i landdistrikter oplever ofte problemer med at tiltrække de højtuddannede, hvilket i visse tilfælde har betydning for, om virksomheden kan indfri sit vækstpotentiale. Landdistriktsvækstpilotordningen har udmærket sig ved at vise positive resultater og ved at lade virksomheder med tilskud ansætte en højtuddannet medarbejder. Det skaber ikke kun værdi for den enkelte virksomhed, men bidrager også til udviklingen i et lokalområde. Vækstpilotordningen hjælper med at løse et afgørende problem for erhvervet i landdistrikterne, og Landdistrikternes Fællesråd mener derfor, at puljen skal styrkes ved at få tilført yderligere midler.

Finansiering

I landdistrikterne er der i dag store finansieringsproblemer for erhvervsdrivende, der har svært ved at opnå lån på grund af deres postnummer. Den manglende finansiering af erhvervsejendomme og udvidelse af erhvervsejendomme er fatal for både produktion og jobskabelse i land- og yderområderne. Det er derfor vigtigt, at erhvervsdrivende får bedre finansieringsmuligheder for at kunne skabe den nødvendige vækst og udvikling. Her bør der ske en ændring af beløbsgrænser, regarantier mm. for vækstlån og vækstgarantier i Vækstfonden for 1 mio. kr. til 500.000 kr. Derudover bør der ske en styrkelse af LAG-ordningen med flere midler, da ordningen er med til at støtte lokale initiativer som iværksætteri og mindre virksomheder finansielt. Herudover skal der være mulighed for alternative finansieringsmuligheder ved hjælp af sælgerpantebreve, der kan bidrage til at lokale erhvervsdrivende får den nødvendige finansiering.

Statslige arbejdspladser

Efter en årelang centralisering af statslige arbejdspladser og uddannelsesmuligheder, er der brug for et større fokus på erhvervsudviklingen i landdistrikterne. På trods af at regeringen rykker statslige arbejdspladser til provinsen, bliver der nogle steder nedlagt flere statslige stillinger, end der kommer til. Det er et problem, da statslige arbejdspladser har en afgørende betydning for udviklingen lokalt og for arbejdsmarkedet regionalt. Vi mener derfor, at der skal rykkes endnu flere arbejdspladser til provinsen og at alle nye statslige institutioner som udgangspunkt skal placeres uden for hovedstadsområdet.

LAG/FLAG-ordningen

Ordningen for lokale aktionsgrupper LAG/FLAG er et vigtigt redskab til at sikre erhvervsudvikling i landdistrikter og fiskeriområder. Aktionsgrupperne støtter lokale initiativer som f.eks. iværksættere og mindre virksomheder, der har svært ved at få lånet i banken, og derfor er det en problematisk udvikling, at LAG/FLAG-ordningerne kommer til at modtage færre midler fremadrettet. Landdistrikternes Fællesråd mener, at ordningerne bør styrkes med flere midler fra henholdsvis landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriprogrammet, så der også fremadrettet kan skabes de beskæftigelsesmuligheder, der er afgørende for sammenhængskraften i landdistrikterne.

Branchespecifikke vækstvilkår inden for erhverv, der fylder meget i landdistrikterne

I Landdistrikterne bliver væksten og udviklingen særligt drevet af specifikke brancher, såsom landbrug- og fødevareproduktion, turisme, søfart, fiskeri, håndværk og industri og produktion. Det er derfor vigtigt for udviklingen i land- og yderområderne, at der sker en prioritering og forbedring af de branchespecifikke vækstvilkår inden for erhverv, der fylder meget i landdistrikterne. Det kunne være danske rederier, der helst ser opdaterede og gode rammevilkår, landbrug og fødevarer der ønsker fornuftige dyrkningsforhold og konkurrencedygtige skatter og afgifter, eller turismeerhvervet der efterspørger gode, billige og fleksible transportmuligheder og en begrænsning af den ulige konkurrence fra offentligt støttede kultur- og idrætsinstitutioner, der eksempelvis driver café og restaurantvirksomhed.

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Vigtigheden af erhvervslivet kommer til udtryk i Verdensmål 8, der har særligt fokus på at fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Dette er en afgørende del af arbejdet i Landdistrikternes Fællesråd, der ønsker at skabe de bedste vilkår for at dyrke erhvervet i land- og yderområderne. Erhvervslivet er essentielt for at skabe udvikling, vækst og til at tiltrække nye beboere, så der kan komme bedre balance i et mere bæredygtigt Danmark.