Behandling af personoplysninger

Landdistrikternes Fællesråd behandler personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Det indebærer bl.a., at fællesrådet kun behandler personoplysninger til lovlige, rimelige og legitime formål, som kan dokumenteres.

Landdistrikternes Fællesråd indsamler, opbevarer og behandler kun personoplysninger, der er nødvendige i relation til det angivne formål. Det betyder, at vi aktivt begrænser indsamlingen og behandlingen til det nødvendige.Vi begrænser behandlingen af personoplysninger, så behandlingen ikke er uforenelig med det oprindelig formål. Endvidere sikrer vi, at personoplysningerne ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for det angivne formål, sikrer vi, at de enten slettes eller at der træffes andre tekniske og organisatoriske foranstaltninger, eksempelvis anonymisering, således at den registrerede ikke længere kan identificeres ud fra oplysningerne.

Såfremt Landdistrikternes Fællesråd bliver gjort opmærksomme på, at de omfattede personoplysninger er urigtige eller mangelfulde i forhold til det angivne formål, ajourfører vi oplysningerne.

Information om behandling af personoplysninger i Landdistrikternes Fællesråd

Som medlem af Landdistrikternes Fællesråd har du krav på information om, hvordan vi i fællesrådet behandler dine medlemsoplysninger.

1. Landdistrikternes Fællesråds formål med at indhente oplysninger
Oplysningerne om medlemmerne indsamles, behandles og videregives til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration, indkaldelse til årsmøde, udsendelse af nyhedsmails mv.

Landdistrikternes Fællesråd opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Fællesrådet sørger for at slette dine oplysninger, hvis du melder dig ud af foreningen.

2. Afgivelse af oplysninger
Det er et krav for at blive medlem af Landdistrikternes Fællesråd, at du udfylder samtlige oplysninger på indmeldelsesblanketten.

3. Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af oplysninger til andre sker i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af foreningens aktiviteter. Navn, adresse, telefon- og e-mailadresse indgår i Landdistrikternes Fællesråds medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af oplysningerne skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.

4. Ret til indsigt og berigtigelse
Ved at henvende dig til Landdistrikternes Fællesråd (hpb@landdistrikterne.dk), kan du få information om, hvilke oplysninger foreningen har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, vil de blive rettet på din anmodning til foreningen.

5. Ret til at få slettet oplysninger
Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen.

6. Ret til at tilbagekalde samtykke
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke som gives ved indmeldelse, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at du så ikke længere kan være medlem af foreningen, da vi ikke må registrere oplysninger om dig uden dit samtykke.

7. Ret til at klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk