TEMA: Landdistrikter og politik

Regionalpolitik

I dette forår er der kraftig politisk fokus på både regional- og landdistriktspolitik.
Det jysk-fynske erhvervssamarbejde, indenrigsministerens regionalpolitiske redegørelse og den efterfølgende nedsættelse af et regionalpolitisk udvalg med erhvervsminister Ole Stavad som formand og med indenrigsministeren, undervisningsministeren, miljø- og energiministeren og økonomiministeren som medlemmer, er alle elementer til styrkelse af overblik, koordinering og samarbejde på regionalt plan, især indenfor arbejdsmarkeds- og erhvervsudviklingsområderne.
Status på det jysk-fynske erhvervssamarbejde kan læses på www.jylland-fyn.dk, der også indeholder en status på projektudviklingen af ideer til positiv regional erhvervsudvikling.

Samtidig har indenrigsministeren forpligtet sig til at være særligt opmærksom på regionalpolitiske konsekvenser af statslige initiativer, så det f.eks. sikres, at statslige arbejdspladser, i videst muligt omfang, placeres i regionerne.
På indenrigsministeriets landdistriktskonference, der blev afholdt i Hirtshals i slutningen af marts, skitserede indenrigsminister Karen Jespersen således muligheden for, at hendes eget ministerium ville vise vejen, ved at lægge visse dele af udlændingestyrelsens funktioner ud i de enkelte amter, og på denne måde flytte arbejdspladser fra hovedstadsområdet ud i regionerne.

Evaluering af landdistriktspolitik i kommuner og amter.

I den kommende uge (18) udkommer indenrigsministeriets evaluering af, hvor langt amter og kommuner er nået i udformningen af landdistriktspolitik.
Evalueringen er foretaget af Teknologisk Institut Erhvervsanalyser og baserer sig dels på besvarelser af et spørgeskema udsendt til alle (amts)kommuner, dels på interviews både med embedsmænd og politikere, og med lokale ildsjæle og disses interesseorganisa-tioner, herunder Landdistrikternes Fællesråd, der ligeledes har haft en repræsentant i den af ministeren nedsatte følgegruppe vedr. evalueringen.

Indenrigsministerens landdistriktsredegørelse

Fredag d. 27.4.01 udkommer den årlige landdistriktsredegørelse, der skal debatteres i Folketinget fredag d. 4. maj kl. 10.00.
Redegørelsen kan læses (og bestilles) på www.im.dk.

Kommentar fra Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd udsender, inden folketingsdebatten d. 4.5. en presse-
meddelelse, med kommentar til både landdistriktsredegørelse og evalueringen af landdistriktspolitik.

Landdistriktspolitik i Ringkøbing Amt

Flere amter er i øjeblikket i gang med formuleringen af landdistriktspolitik, således også Ringkøbing Amt, der mandag d. 23.4. afholdt det første af i alt 4 åbne debatmøder under overskriften “Hvad vil vi med landdistrikterne?”

Flere end 100 interesserede var mødt op på Skarrildhus i Åskov Kommune, hvor amtsborgmester Knud Munk Nielsen, borgmester Chr. Rahbek m.fl. indledte debatten med en række gode problematiserende indlæg.

Amtsborgmesteren refererede til regional erhvervspolitik, hvor der arbejdes målrettet med udviklingen af regionernes stærke sider. Dernæst overlod han det til forsamlingen at diskutere, hvorvidt det samme skulle gælde for udformningen af landdistriktspolitik, og om de givne ressourcer således udelukkende bør anvendes på de af amtets landdistriktsområder, der er i positiv udvikling? Skal man, med andre ord, “udpege områder til overlevelse” eller arbejde “over en bred front”?
De fremmødte lokale ildsjæle blev således præsenteret for et sandt politikerdilemma, ikke mindst set i lyset af det kommende kommunalvalg.

Knud Munk Nielsen pointerede desuden, at amtsrådet ønsker mere fokus på landdistriktsudviklingen i Ringkøbing Amt, da man ønsker at tiltrække, og være parat til at modtage, en vigtig fremtidig ressource; nemlig de børnefamilier, der som flere undersøgelser viser, ønsker at bosætte sig naturnært i de kommende år.

Borgmester Chr. Rahbek, Aaskov Kommune foreslog bl.a. at amtets kommuner kunne påtage sig opgaven med at være “rugekasser eller forsøgskaniner” for nye tiltag, der kan styrke udviklingen i landdistrikterne f.eks. differentieret lovgivning eller samarbejder på tværs af traditionelle grænser (børnehave/skole eller skolebibliotek/folkebibliotek som én institution).

Thorkild Ljørring Pedersen, formand for Landdistrikternes Fællesråd, udtaler at Chr. Rahbeks forslag matcher de udviklingszoner, der i øjeblikket beskrives i det visionsoplæg fællesrådet præsenterede på årsmødet i marts.
“Det er vigtigt, at der etableres områder, hvor de dele af lovgivningen, der i øjeblikket kan opfattes som snærende bånd, sættes ud af kraft” siger Thorkild Ljørring Pedersen, og understreger samtidig, at dette ønske gælder for alle de områder, der i øjeblikket indarbejdes i landdistriktspolitik over hele landet, f.eks. undervisning, sundhedsvæsen, boformer og transport.

Oplæg og datoer for debatmøderne kan ses på www.ringamt.dk
I maj måned afholder Århus Amt ligeledes en række debatmøder om landdistriktspolitik.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *