Kæmper for bevarelse af lokale stednavne

[Landsbyrådet Rebild Kommune] I Landsbyrådets bestyrelse blev vi for en del år siden opmærksomme på, at vi hver især modtog et stigende antal breve med det, vi kalder ufuldstændige adresser. Med ufuldstændige adresser mener vi adresser, hvor kun postadressen fremgår og uden de lokale stednavne, som der findes mange af her i landet.

Det var især det offentlige, kommuner, regioner osv., som fandt det i orden at undlade stednavnene. Denne tendens, som vi fandt og stadig finder særdeles uheldig, er efter vores opfattelse med til at gøre landet grå og unuanceret. Vi har da også set flere eksempler på, at redningskøretøjer bliver forsinket, fordi de alene kører efter postadressen. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig hvad det kan indebære.

Stort fokus på problemstillingen
Vi ville gøre noget ved sagen, og det lykkedes at få den lokale avis med på idéen og i stort opsatte artikler blev der gjort opmærksom på det uheldige i denne udvikling. Der var ind til flere indslag på TV. Borgmesteren udtalte sig særdeles positivt om tiltaget og lovede at slå et slag for stednavnene i den kommunale administration.

Vi oplevede en forbedring, men efter nogen tid ser vi igen den kedelige tendens og har ved flere lejligheder taget emnet op med såvel det politiske system som pressen, der har en positiv holdning til emnet. Både politikere og de ledende medarbejdere i forvaltningerne er positive og vil gerne gøre noget for at udbringe budskabet. I hvert fald når vi møder dem. Men vi holder ved og tager emnet op i relevante situationer

På det seneste har vi igen oplevet en tendens til, at kommunen igen hopper over, hvor gærdet er lavest. Her kommer det så frem, at man bruger indtil flere adressekartoteker og ikke alle har stednavnene med. Den forklaring finder vi noget besynderlig. Vi må formode at grundlaget for disse kartoteker er CPR – registret som netop indeholder stednavnene.

På det seneste har vi erfaret at Økonomi- og Erhvervsministeriet tilbage i 2006 har udarbejdet en bekendtgørelse https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27425, der pålægger kommunerne at fastsætte ”et supplerende bynavn” (stednavn) ifm. vejnettet. I den seneste udgave af den lokale vejviser fremgår disse navne da også, så noget helt konkret er der sket.

Brug adresserne bedre
Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter (MBBL) betragter stednavnene som nyttige præciserende oplysninger, som man arbejder på at fastholde og udbrede kendskabet til. I dette ministerium kører der et initiativ ”Brug adresserne bedre”, hvor man arbejder på at informere systemudviklere m. v. om at en fuldstændig adresse også indeholder ”supplerende bynavn” (stednavn).

Også hos Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrelsen) kører et stednavneprojekt, så vi er heldigvis ikke alene om at arbejde på at fastholde de stednavne som er med til at give vort land kulør og er vel også en del af kulturarven, vi her forsøger at fastholde

Vi ser det som vor opgave at sikre, at kommunen anvender disse stednavne, og at de indarbejdes i de forskellige kommunale kartoteker, som der åbenbart findes en del af. Noget af det næste vi skal arbejde på må være at arbejde på at regionen og Kommunedata får disse stednavne med.

Hvad gør man andre steder?
Det er et langt og sejt træk, som ikke ender foreløbigt, og det vil være interessant at høre, hvad man gør, eller har gjort, for at bevare stednavnene i andre egne af landet.

Af John E. Sørensen, formand for Landsbyrådet i Rebild Kommune
Kontakt: tlf. 9837 5090, mail: john@aa-trade.dk

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.