Byfornyelse – hvordan får man del i midlerne?

Midler til byfornyelse fordeler sig på tre områder: Områdefornyelse, Bygningsfornyelse og Indsatspulje. Du kan læse i det nedenstående om de forskellige områder af byfornyelsesmidlerne.

Områdefornyelse
Områdefornyelsesmidler er møntet på alt det, der ligger mellem husene. Midlerne kan søges, hvis der forekommer nedslidning af et område, sociale- og beskæftigelsesmæssige problemer, høj flyttefrekvens, mangel på fællesarealer, utrygge trafikforhold osv. Det samlede områdefornyelsesbeløb kan forøges i landsbyer med bevilling af nationale LAG-midler. Kommunen kan også sammen med områdefornyelsen søge en separat pulje til bygningsfornyelse.

 >> Hvis en landsby ønsker at få del i midlerne, skal man henvende sig til sin kommune og i fællesskab kan man lave en ansøgning om tildeling af midler hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Bygningsfornyelse
Bygningsfornyelsesmidler er møntet på selve husene. Midlerne til bygningsfornyelse fordeles til kommunerne efter en fordelingsnøgle, der afspejler den enkelte kommunes relative andel af byfornyelsesbehovet. Alle kommuner, der ønsker det, får del i den statslige ramme til byfornyelse. Byfornyelsesloven indeholder følgende instrumenter til at gribe ind over for de dårligste boliger: Kondemnering, nedrivning, afhjælpning af kondemnable forhold, kommunalt opkøb og istandsættelse.

>> Hvis en landsby ønsker at få del i bygningsfornyelsesmidlerne, skal den gå til sin kommune og høre om, hvilke muligheder der er.

Indsatspuljen
Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne blev der afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. i 2010 og 100 mio. kr. i 2011 til at yde tilskud til kommuner med henblik på at styrke indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i landdistrikterne. Puljen kan yde tilskud til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering, udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplageret skrot, udtjente biler og affald m.m. på private grunde samt den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen. Midlerne fra Indsatspuljen er kun bevilget i 2010 og 2011, og de sidste midler er ved at være brugt. Det ser for nuværende ikke ud til, at der kommer nye midler til Indsatspuljen.

 >> Hvis en landsby ønsker sig at få del Indsatspuljemidlerne, skal den gå til sin kommune og høre om, hvilke muligheder der er.

 Find flere informationer om byfornyelse på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.