Landdistrikterne set fra Borgen: Liberal Alliance

Staten og den offentlige sektor skal vige pladsen for mennesket og private initiativ. Sådan lyder partiet Liberal Alliances vision for udviklingen af det danske samfund.

I landdistrikter og yderområder er problemet dog ikke just pladsmangel. Tværtimod er flere udkantsområder ramt af negativ befolkningsudvikling og svag eller manglende økonomisk vækst. Det skaber plads i den kommunale kasse – med alt hvad deraf følger af udfordringer for den offentlige servicesektor.

Det er ikke en problemstilling, som Liberal Alliance forholder sig eksplicit til i sit princip- og arbejdsprogram. Men det er ikke ensbetydende med, at partiet ikke anerkender udkantsproblematikken, understreger Villum Christensen, der er partiets ordfører på det erhvervs-, kommunal- og uddannelsespolitiske område.

– Selvfølgelig anerkender Liberal Alliance, at der er udkantsproblemer i Danmark og at en række prioriteringer må underkastes regionale hensyn. Det betyder ikke, at man af den grund skal have en selvstændig politik for alt mellem himmel og jord. Det kan sagtens indgå i de løbende politikområder.

Som støtteparti for den borgerlige regering kæmper Liberal Alliance for indflydelse på områder: lavere skat, fremme af erhvervslivets vilkår, effektivisering af den offentlige sektor og mere personlig frihed til den enkelte borger.

– Vores mærkesager gælder for borgere i både byer og på landet, i hovedstaden og i udkantsområderne, siger Villum Christensen.

Sæt kommunerne fri
LA mener, at udligningen mellem kommunerne skal begrænses. Vil det ikke gå ud over de udkantskommuner, som I forvejen har det svært på grund negativ befolkningsudvikling og vigende skattegrundlag?

– For Liberal Alliance betyder lokal selvbestemmelse og lokalt ansvar meget. Kommunerne bør derfor have en større grad af frihed til at indrette deres opgaveløsning efter lokale ønsker og forhold. Til gengæld skal Folketinget holde op med at pålægge kommunerne nye byrder, hvorfor Liberal Alliance har foreslået at Folketinget indfører et regelstop.

– Samtidig bør en række eksisterende bureaukratiske ordninger rulles tilbage. Med en større kommunal frihed følger også et større ansvar. Derfor mener Liberal Alliance, at det omsiggribende udligningssystem bør reformeres sideløbende. Der skal generelt sikres en mere hensigtsmæssig incitamentsstruktur og det gør man ikke ved at alle ekstraindtægter i nogle kommuner automatisk forsvinder til fattigere kommuner. Den samlede velstand vil stige, hvis alle har større ansvar for deres handlinger/prioriteringer.

Har LA et bud på, hvordan udkantskommunerne kan løfte de offentlige serviceopgaver i en situation, hvor de unge flytter fra yderområderne og den tilbageværende befolkning bliver stadig ældre?

– Vi mener, at veldrevne uddannelsesinstitutioner i udkantsområder er helt afgørende for fastholdelse af de unge. Med de taksameterordninger, der er i dag kan det ikke lade sig gøre at de skal kunne konkurrere på markedsmæssige vilkår. Vi foreslår derfor langt mere differentierede taksametre på de videregående uddannelser, så man som institution bliver kompenseret for det betydeligt lavere optagegrundlag.

Privatisering og liberalisering
Den nu forhenværende transportminister, Lars Barfoed, udtalte i begyndelsen af året, at vi i fremtiden måske skulle vænne os til at ikke at få post om mandagen. Udmeldingen fik flere landdistriktsaktører op af stolene, fordi borgere på landet er mere afhængige af postservicen, f.eks. til omdeling af den daglige avis.

Privatisering af offentlige virksomheder er ifølge Liberal Alliances principprogram et selvstændigt formål. Men viser posteksemplet ikke, at privatisering og liberalisering med næsten usvigelig sikkerhed fører til serviceforringelser i landdistrikter og yderområder, fordi befolkningsgrundlaget er for tyndt til at drive servicevirksomhed på markedsvilkår?

Er der ikke opgaver, der er så samfundsmæssigt centrale (som f.eks. postomdeling), at vi ikke kan overlade dem private aktører?

– Privatisering af offentlige virksomheder skal være med til at effektivisere og forbedre den offentlige service. Når kontrakter om postlevering eller andre opgaver indgås, skal der naturligvis tages højde for udkantsproblematikker. Postbetjening må således ikke blive markant svækket, da der her er tale om en samfundsopgave.

Bredbånd på markedsbetingelser
Højhastighedskommissionen lagde i sin nyligt offentliggjorte rapport op til, at udrulningen af bredbåndet skal på markedsbetingelser. Det vil resultere i at de 20 % af befolkningen, som bor i landdistrikter og yderområder, ikke får adgang til samme båndbredde som resten af landet. LA mener, at samfundet bør i investere kraftigt i udbygning af infrastrukturen. Er dette ikke et område, hvor staten bør sikre, at investeringerne kommer hele landet til gode?

– Det er helt afgørende for Danmarks fortsatte konkurrenceevne, at bredbåndshastigheden øges og nettet udbygges. Liberal Alliance er derfor enig med Højhastighedskomiteen, når den konkluderer, at “det bør undgås at investere offentlige midler direkte i infrastruktur, idet dette vil have en skadelig virkning for konkurrencen på markedet og negativt påvirke incitamenterne hos markedets aktører til, på kommercielle vilkår, at foretage de nødvendige investeringer.

– Samtidig er Liberal Alliance dog også enige med komiteen, når den konkluderer, at kommunerne “i helt konkrete og særlige tilfælde kan tage skridt til at fremme bredbåndsudviklingen og sikre adgang til bredbånd for borgere og virksomheder”.

Afskaf lukkeloven
LA går ind for en afskaffelse af lukkeloven og mener, at dette bør ske langt hurtigere end der lægges op til i det lovforslag, som Erhvervs- og Økonomiministeren har fremsat. Er I ikke bange for de konsekvenser, som det vil have for de små butikker rundt omkring i lokalsamfundene?

– En afskaffelse af lukkeloven vil betyde fri konkurrence på detailmarkedet og dermed give dansk økonomi en hårdt tiltrængt saltvandsindsprøjtning på 4-5 mia. kr. Derfor bør lukkeloven afskaffes helt og ikke bare liberaliseres, sådan som regeringen har lagt op til. For det kan simpelthen ikke passe, at en gennemhullet lov fra fordums tid skal diktere konkurrenceforholdene i et moderne samfund.

– Lukkeloven er formynderisk og utidssvarende – det må da være op til butiksejere og ansatte selv at bestemme, hvordan åbningstiderne skal være. Loven er blevet lempet skridt for skridt gennem de seneste år, og der er et hav af undtagelser til den. Det er næsten ikke til at finde ud af, så det ville være både bedre og lettere at afskaffe den helt.

– Og nej, vi er ikke bange for de konsekvenser, det vil få for de små butikker.

Ikke behov for nye udvalg
Landdistrikternes Fællesråd har oprettelsen af landdistriktsudvalg som et af punkterne på sit politiske arbejdsprogram. Dette er dog ikke en idé som vinder genklang hos Liberal Alliance.

– Liberal Alliance mener ikke, at et nyt folketingsudvalg vil bidrage noget positivt til den politikudvikling, som under alle omstændigheder finder sted løbende i Folketinget. Tværtimod kan Liberal Alliance frygte at et nyt udvalg vil føre til en endnu større lovgivningsiver, på et tidspunkt, hvor der i virkeligheden er brug for et regelstop, så kommuner og erhvervsliv ikke fortsat pålægges nye store bureaukratiske byrder.

– Mange kommuner har organiseret sig efter de særlige “lokale” problemstillinger, som er blevet tydeligere efter kommunalreformens storkommuner, og det er her indsatsen skal prioriteres, slutter Villum Christensen.

Af Martin H. Brunsgaard

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *