Vedtægter

Vedtægter for Landdistrikternes Fællesråd

 – § 1 –

1. Navn, stiftelse og hjemsted
1.1. Organisationens navn er Landdistrikternes Fællesråd (LDF).
1.2. LDF er stiftet d. 27. februar 1997 af Komité for Landsbyer og Landdistrikter (KLL), Landsbyerne i Danmark (LID) og Landsforeningen af Landsbysamfund (L.A.L.).
1.3. LDF har adresse, hvor organisationens sekretariat er hjemmehørende.

– § 2 –

2. Formål og funktion
2.1. Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation – en Non-Government-Organisation (NGO) – for landsdækkende foreninger og organisationer, der kan gå ind for LDF’s formål, som via missionen er:
Landdistrikternes Fællesråd, praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for Landdistrikter og yderområder.
2.2. I praksis betyder det, at:
• Landdistrikternes Fællesråd vil i 2020 være landets vigtigste base for, og formidler af, relevant og aktuel viden om landdistrikter og yderområder samt være en anerkendt samarbejdspartner blandt alle aktører.
• Landdistrikternes Fællesråd vil være bindeled mellem beslutningstagere og borgere med interesse i stadig udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur.
• Landdistrikternes Fællesråd vil være en naturlig part i lov- og regelarbejdet omkring rammevilkår i landdistrikter og yderområder, samt være repræsenteret i relevante kommissioner og udvalg.
• Landdistrikternes Fællesråd vil være en foretrukken samarbejdspartner blandt en mangfoldig og voksende gruppe af organisationer, virksomheder, offentlige instanser, foreninger og landsbyer, som vil opleve nytteværdi af medlemskab.
• Landdistrikternes Fællesråd vil sikre højt aktivitetsniveau via en solid økonomi skabt ved hjælp af medlemsindtægter, projektaktiviteter, faste offentlige bidrag samt indtægtsdækkende aktiviteter.
 2.3  LDF’s daglige funktioner varetages af en af årsmødet valgt bestyrelse, der selv fastlægger sin forretningsorden efter de retningslinjer, der fastlægges af repræsentantskabet.
 2.4 Til at udføre de daglige funktioner, er der af bestyrelsen etableret et sekretariat med en sekretariatsleder i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastlagte organisationsplan.
 2.5 LDF kan i det omfang, det ligger indenfor foreningens formål og funktion, deltage i virksomhedsdrift. Sådanne tiltag besluttes af bestyrelsen.

– § 3 –

3. Medlemmerne
3.1. Følgende medlemmer kan søge optagelse efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen:
• A-medlemmer, som er de landsdækkende organisationer og virksomheder.
B-medlemmer, som er landets kommuner, og landets regioner.
• C-medlemmer, som er overordnede sammenslutninger af landdistriktsorganisationer på kommunalt niveau.
• D-medlemmer, som er landsbyer, repræsenteret ved lokalråd, borgerforeninger eller tilsvarende organisationer.
• LDF bestyrelsen kan beslutte støtte- og netværksmedlemskaber, dog uden indflydelse i repræsentantskabet.
Der betales et årligt kontingent som fastsættes af repræsentantskabet på årsmødet efter indstilling fra bestyrelsen.

– § 4 –

4. Repræsentantskabet
4.1. LDF’s repræsentantskab er sammensat således:
Hvert A-medlem, B-medlem og C-medlem kan udpege 3 delegerede. D-medlemmerne udpeger tilsammen 7 delegerede.

– § 5 –

5. Årsmødet
5.1. Hvert år inden 1. april afholdes årsmøde, som er LDF’s øverste besluttende myndighed.
5.2. Formanden for bestyrelsen varsler medlemmerne om tidspunktet for mødets afholdelse ved brev eller mail senest 60 kalenderdage før afholdelsen.
• Medlemmer, der ønsker forslag til behandling på årsmødet, skal sende forslag til sekretariatet senest 18 dage før årsmødets afholdelse.
5.3. Indkaldelse til årsmødet med angivelse af endelig dagsorden sendes fra sekretariatet senest 14 dage før årsmødet ved meddelelse til alle medlemmer.
5.4. Navnene på de delegerede skal være sekretariatet i hænde senest 18 dage før årsmødet.
5.5. Ved årsmødet har alle delegerede en stemme. Stemmeret forudsætter dog, at medlemmet har betalt kontingent senest 30 dage før årsmødets afholdelse.
5.6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5.7. Taleret under årsmødet har alle fremmødte.
5.8. Dagsordenen for årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.  Valg af dirigent og stemmetællere.
2.  Formandens beretning om organisationens virksomhed i det forløbne år.
3.  Godkendelse af regnskab og budget.
4.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5.  Indkomne forslag.
6.  Valg af formand.
7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8.  Valg af revisor
9.  Eventuelt.
5.9. Der føres referat, som underskrives af dirigenten og referenten.
5.10. Der skal indkaldes til ekstraordinært årsmøde, såfremt 1/3 af bestyrelsen eller 1/3 af repræsentantskabet fremsætter ønske herom.
5.11. Det emne, der ønskes behandlet, skal angivet skriftligt og bestyrelsens formand skal ved brev eller mail indkalde medlemmerne til ekstraordinært årsmøde senest 14 dage efter ønske herom er fremsat. Det ekstraordinære årsmøde skal indkaldes med varsel til medlemmer på minimum 30 dage.

– § 6 –

6. Bestyrelsen
6.1. Formanden vælges direkte på årsmødet i ulige år, for 2 år.
6.2. Bestyrelsen består ud over formanden af 8 medlemmer, hvoraf
• 3 er valgt blandt A-medlemmer og
• 3 er valgt blandt B-medlemmer og
• 1 er valgt blandt C-medlemmer og
• 1 er valgt blandt D-medlemmerne
6.3. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, idet der i lige år vælges 2 A-medlemmer, 1 B-medlem og 1 C-medlem. I ulige år vælges 1 A-medlem, 2 B-medlemmer og 1 D-medlem.
6.4. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand på første bestyrelsesmøde.
6.5. Såfremt formanden afgår midt i en periode, vælger bestyrelsen ny formand frem til førstkommende årsmøde.
6.6. Valgbare til bestyrelsen er alene stemmeberettigede medlemmer.
6.7. Bestyrelsen har den overordnede daglige ledelse af organisationen.

– § 7 –

7. Hæftelser
7.1. LDF tegnes af formanden og næstformand i forening, eller af den samlede bestyrelse.
7.2. Bestyrelsen kan meddele prokura til sekretariatslederen.
7.3. Organisationen hæfter alene med sin formue overfor tredjemand.
7.4. Krav mod organisationen kan af tredjemand ikke gøres gældende overfor medlemmer, støttemedlemmer, delegerede, formænd, bestyrelsesmedlemmer eller ansatte.

– § 8 –

8. Regnskab og revision
8.1. Regnskabet er kalenderåret.
8.2. Årsregnskabet revideres af det af årsmødet valgte revisorfirma.

– § 9 –

9. Vedtægtsændringer
9.1. Enhver vedtægtsændring skal godkendes af årsmødet.
9.2. Gennemførelse af en ændring forudsætter, at forslaget herom er udsendt skriftligt til medlemmerne, jævnfør ovenfor i § 5, og at ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.
9.3. Hvis forslaget til vedtægtsændring ikke opnår ¾ flertal – men dog et flertal af stemmer – kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinært årsmøde, jævnfør ovenfor i § 5, og genfremsætte forslaget. Forslaget kan her vedtages, hvis mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.

– § 10 –

10. Udtræden
10.1. Ethvert medlem har ret til at træde ud af Landdistrikternes Fællesråd.
10.2. Meddelelse herom skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juli, og udtræden kan da tidligst ske med virkning fra den 1. januar det følgende år.
10.3. Udtrædende medlemmer har intet krav på organisationens aktiver eller formue.

– § 11 –

11. Opløsning
11.1. Opløsning af LDF kan kun ske på et ekstraordinært årsmøde, hvis bestyrelsen fremsætter forslag herom, og hvis ¾ af de tilstedeværende delegerede på mødet stemmer for.
Gennemførelse af en opløsning forudsætter, at forslaget herom er udsendt skriftligt til medlemmerne, jævnfør ovenfor i § 5, og at ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.
11.2. Hvis forslaget til vedtægtsændring ikke opnår ¾ flertal – men dog et flertal af stemmer – kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinært årsmøde, jævnfør ovenfor i § 5, og genfremsætte forslaget. Forslaget kan her vedtages, hvis mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.
11.3. Hvis forslaget om opløsning vedtages, vælger årsmødet et udvalg, der skal forestå afviklingen af LDF. Ved afslutning af afviklingen overdrages en eventuel formue til en organisation, der virker i overensstemmelse med LDF’s formålsparagraf, valgt af årsmødet.

– § 12 –

12. Ikrafttræden
12.1. Disse vedtægter træder i kraft efter årsmødet i januar kvartal 2014 og erstatter tidligere vedtægter vedtaget på årsmødet i 2013.