Eksterne udvalg


UDVALG OG REPRÆSENTATIONER

For at leve op til missionen om at samle, dele og kommunikere viden til gavn for Danmarks landdistrikter og yderområder deltager Landdistrikternes Fællesråd i en række råd, bestyrelser og udvalg:

Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet (DRUPL)
Som national sparringspartner for centraladministrationen har Landdistrikternes Fællesråd i mange år været medlem af det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet (DRUPL). Udvalget rådgiver regeringen og dens ministre i politiske sager og udviklingen af politikområder, der har betydning for de danske landdistrikter og yderområder. Det bliver ledet af erhvervs- og vækstministeren.
Formand Steffen Damsgaard er Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i DRUPL.

Center for Landdistriktsforskning (CLF) under Syddansk Universitet (SDU)
Center for Landdistriktsforskning (CLF) har som formål at bidrage til udviklingen af bæredygtige landdistrikter. Centret indtager officielt den overordnede rolle inden for forskning på landdistriktsområdet, selvom også andre universiteter beskæftiger sig med landdistriktsforskning. Som medlem af centerbestyrelsen i CLF agerer Landdistrikternes Fællesråd både praktisk ekspert og national sparringspartner. Samtidig har vi en løbende dialog med CLF om aktuelle temaer, der vedrører udviklingen af levedygtige landdistrikter.
Formand Steffen Damsgaard er Landdistrikternes Fællesråds repræsentant i CLFs bestyrelse.

Overvågningsudvalget for Landdistriktsprogrammet – Landdistriktsudvalget
Udvalget er nedsat af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og er sammensat af repræsentanter fra følgende myndigheder og organisationer. I det forgangne år har udvalget blandt andet arbejdet med sagsbehandlingen af slutevalueringen af Landdistriktsprogrammet 2007-13.

Spor i landskabet
Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord.
Bestyrelsesmedlem Anders K. Brandt deltager som repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd i Spor i Landskabet.

Hela Norden Ska Leva
Landdistrikternes Fællesråd har siden netværkets opstart været den danske repræsentant, og deltaget med viden og erfaringer fra de danske landdistrikters udfordringer, aktiviteter og potentialer.
Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard deltager som repræsentant for rådet.